الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر
1. الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی؛ علی اکبر فرهنگی؛ مهدخت بروجردی علوی

دوره 14، شماره 52 ، پاییز 1397، ، صفحه 146-222

چکیده
    تمام کوشش و سعی عوامل رسانه ای در چرخه ارتباطات در جهت انتقال پیام به مخاطب است. برای درک و کشف الگوهای ذهنی عوامل خبری رسانه ملی در خصوص ماهیت مخاطب از روش کیو و مشارکت 50 نفر از عوامل تولید خبر شامل ...  بیشتر
عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات
2. عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات

فاطمه بنیادی؛ مهدخت بروجردی علوی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، ، صفحه 121-153

چکیده
  با توجه به نقش «روزنامه‌نگاران علم» به عنوان یکی از ارکان ترویج علم در جامعه و جایگاه «روزنامه‌نگاری علم» در توسعه علمی کشور بررسی عملکرد آنها در رسانه‌های گوناگون می‌تواند توصیف‌کننده ...  بیشتر