فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

2. شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران

محمدصادق افراسیابی؛ مسعود کوثری؛ حسن بشیر؛ حسین ابراهیم آبادی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 71-90

10.22034/jcsc.2019.37354