نویسنده = محمدرضا جوادی یگانه
1. خودزندگینامه‌ها در جامعه‌شناسی: سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگینامه‌های حوزویان

دوره 15، شماره 54، بهار 1398، صفحه 0-0

مهدی سلیمانیه؛ سارا شریعتی؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ سید مهدی اعتمادی


2. تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 95-131

اصغر احمدی؛ فردوس آقا گل زاده؛ محمد علی خلیلی؛ حسینعلی قبادی؛ محمدرضا جوادی یگانه