تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی
1. تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی

رضا صمیم؛ حامد کیا

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 129-148

چکیده
  در این تحقیق سعی داریم تا چگونگی شکل‌گیری مخاطب رپ فارسی را با در نظر گرفتن حضور او در فضای مجازی مورد بررسی قرار دهیم. در این رابطه با 7 نفر از رپرها، یکی از گردانندگان صفحات عمومی مجازی در رابطه با رپ ...  بیشتر