نویسنده = امیررضا علیزاده مجد
1. تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

امیررضا علیزاده مجد؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ ابوتراب علیرضایی


2. تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

دوره 14، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 265-286

امیررضا علیزاده مجد؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ ابوتراب علیرضایی