محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت
1. محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت

حمیده طائب؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ محمد رضایی؛ محسن ایمانی

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، ، صفحه 151-172

چکیده
  این مقاله، به بررسی مفهوم مادری مبتنی بر سه رویکرد سنت‌محور، مدرن/ فمنیستی و اسلامی می‌پردازد. هرچند که مفهوم مادری در نگاه اوّلیه، ذهن را به سوی جنس مؤنث که حامل و زایندۀ فرزند است، رهنمون می‌کند، اما ...  بیشتر