موزه ها و پُرسمانِ هویت: بازدید از موزة مردم شناسی زابل و موزة منطقه ای جنوب شرق ایران در زاهدان
1. موزه ها و پُرسمانِ هویت: بازدید از موزة مردم شناسی زابل و موزة منطقه ای جنوب شرق ایران در زاهدان

محمد عثمان حسین بر؛ طیبه کوچک زائی؛ بهروز روستاخیز

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 305-321

چکیده
    از دیرباز و در جوامع مختلف، صاحبان هویت‌های گوناگون، شیوه‌های متنوعی را و به‌منظور نمایش این هویت‌هـا در زندگی خود به کار مـی‌گرفته‌اند. با تأمل در فرهنگ‌هـای گوناگون می‌توان به حفظ، نگهداری ...  بیشتر
زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی
2. زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، ، صفحه 199-299

چکیده
  در دهه‌های اخیر، زبان به عنوان هستة اصلی فرهنگ و مؤلفة کلیدی مؤثر در شکل‌دهی هویت مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. در این میان، نقش زبان خارجی بر هویت مورد تأکید ...  بیشتر
رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389
3. رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، ، صفحه 129-158

چکیده
  بسیاری از متفکران اجتماعی مانند: وبر، آدلر، گیدنز و بوردیو بر رابطه بین سبک زندگی و هویت و نقش سبک زندگی بر شکل‌گیری هویت پرداخته‌اند. با توجه به موارد فوق، هدف اساسی این مطالعه، تبیین مفاهیم سبک زندگی ...  بیشتر
رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز
4. رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1390، ، صفحه 159-177

چکیده
  هدف از این پژوهش ، مطالعه رابطه ب  ین هو ی ت مل  ی و رسان ه ها در ب  ین دانش آموزان اهواز است که به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه در بین دان ش آموزان دختر د بیرستانی شهر اهواز انجام شده اس ...  بیشتر
بررسی ایده‌ شبکه تعاملات اجتماعی روشنفکران رندال کالینز در میان اندیشمندان ایران
5. بررسی ایده‌ شبکه تعاملات اجتماعی روشنفکران رندال کالینز در میان اندیشمندان ایران
دوره 7، شماره 22 ، بهار 1390، ، صفحه 116-143

چکیده
  در این تحقیق ما با بررسی آثار و آراء هشت تن از اندیشمندان در یکی از حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، با چارچوب نظری رندال کالینز، در جستجوی عوامل امکان و امتناع تولید علم و ایده در علوم اجتماعیِ ایرانِ ...  بیشتر
نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال 1389
6. نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال 1389
دوره 7، شماره 22 ، بهار 1390، ، صفحه 182-211

چکیده
  در این مقاله، نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در وضعیت و فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان مطالعه شده است. امروزه با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌های ماهواره‌ای با نفوذ پذیری ...  بیشتر