مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل
1. مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل

مهری بهار؛ عذرا محمودی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، ، صفحه 89-120

چکیده
  هدف اساسی که در این مقاله دنبال شده است، شناخت چگونگی و چرایی مصرف پوشش (تنوع پوشش و حجاب) دختران جوان در شهر آمل می باشد. به طور ضمنی تلاش بر این است تا نگره دختران جوان نسبت به کدهای پوششی و سنخ ...  بیشتر