کلیدواژه‌ها = مخاطب
1. الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر

دوره 14، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 146-222

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی؛ علی اکبر فرهنگی؛ مهدخت بروجردی علوی


2. تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 129-148

رضا صمیم؛ حامد کیا