رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد
1. رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 84-118

چکیده
  نوع مواجهه انسان‌ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان‌گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون‌گریزی در جامعه‌ای از حد خود فراتر رود، این امر می‌تواند ...  بیشتر