بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه‌ی ارومیه
1. بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه‌ی ارومیه

موسی سعادتی؛ مجید وظیفه امندی؛ محمد عباس زاده؛ حسن منتظری خوش؛ احمد اصغرزاده

دوره 11، شماره 40 ، پاییز 1394، ، صفحه 209-232

چکیده
  دریاچه‌ی ارومیه بزرگ ترین دریاچه ی خاورمیانه و دومین دریاچه‌ی حاوی آب شور در جهان می‌باشد. این دریاچه در سال‌های اخیر با خطر خشکی روبرو گشته است. خشکی این دریاچه می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را ...  بیشتر
سرمایه فرهنگی و شادی جوانان
2. سرمایه فرهنگی و شادی جوانان

غلامرضا خوش فر؛ حیدر جانعلی زاده؛ فاطمه اکبرزاده؛ حمید دهقانی

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1394، ، صفحه 89-120

چکیده
  شادی در زندگی جوانان انگیزه، پویایی و تحرک ایجاد می‌کند و به عنوان یک کاتالیزور می‌تواند نقش تسریع کننده‌ای در فرایند توسعه جامعه داشته باشد. از این رو با توجه به اهمیت شادی در زندگی جوانان، هدف از این ...  بیشتر
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)
3. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

سید علیرضا افشانی؛ یاسین خرم پور؛ سجاد ممبینی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 155-179

چکیده
  این پژوهش به بررسی یکی از موضوعات مهم برای جامعه یعنی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی پرداخته است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری گردید. برای سنجش شادکامی از ...  بیشتر
سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی
4. سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، ، صفحه 105-138

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه رابطه میان سرمایه دانشگاهی و سلیقه زیباشناختی هنری تدوین گردیده است. فرضیه اصلی این تحقیق که از آراءِ « پی‌یر بوردیو» استنتاج گشته مبتنی بر این است که شکل‌گیری سلیقه مشروع ...  بیشتر
دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی)
5. دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی)
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، ، صفحه 71-90

چکیده
  امروزه مصرف فرهنگی به دلیل گسترش فزاینده کالاهای فرهنگی، بخش اساسی و جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها شده است. این امر تفحص در عوامل اجتماعی موثر بر نوع مصرف فرهنگی و محتوای سلیقه‌های هنری گروه‌های مختلف ...  بیشتر
سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان)
6. سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان)
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، ، صفحه 91-120

چکیده
  هدف این مطالعه، سنجش تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش‌ها و رفتارهای زیست‌محیطی است. برای شناسایی تأثیر سرمایه فرهنگی بر رفتارهای زیست‌محیطی، نظرات صاحب نظران جامعه‌شناسی محیط زیست و نیز طرفداران دیدگاه ...  بیشتر
عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
7. عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 143-170

چکیده
  امروزه مفهوم سرمایه فرهنگی به‌عنوان شناخت و ادراک فرهنگی و شیوه‌های عمل متناسب صلاحیت‌های فرهیختگی و نیز شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ...  بیشتر
رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
8. رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 60-83

چکیده
  در قرن اخیر، اهمیت‌دهی به مقوله عاملیت، توجه به بسیاری از مفاهیم مرتبط با انسان را با خود به همراه داشته که یکی از آن‌ها، کیفیت زندگی است؛ چیزی که می‌تواند از جمله شاخص‌های مهم توسعه انسانی به حساب ...  بیشتر
عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن
9. عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1390، ، صفحه 97-124

چکیده
  در جوامع امرو ز ی بدن و و یژگی های ظاهر ی، اهمی ت فز اینده ای در تم ا یز و هویت یابی افراد پ یدا کرده است . از این رو در این پژوهش ، سعی شده ، بدن را به مثابه یک نظام معن ا یی در نظر گرفت ه ، معناها و ه و یت هایی ...  بیشتر
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان شهر اصفهان
10. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان شهر اصفهان
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1390، ، صفحه 125-142

چکیده
  سبک زندگی جوانان به ویژه دانشجویان در سا ل های اخیر دچار تحولات زیادی شده است. از طرف دیگ ر ، با توجه به اهمیت یافتن مسائل فرهنگی و مطرح شدن مفاهیمی همچون مهندسی فرهنگ ی ، شناخت گرای ش های فرهنگی و س ب ک ...  بیشتر