مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران
1. مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، ، صفحه 35-66

چکیده
  نقش و زبان مطبوعات در ایران به طور کلی تحت تأثیر دو متغیر « قدرت سیاسی» و «جامعۀ مدنی» بوده است که خود متأثر از «فرهنگ سیاسی نخبگان» و «ساز وکارهای حل اختلاف در جامعۀ جدید» هستند. ...  بیشتر