مطالعة پیمایشی دربارة اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨
1. مطالعة پیمایشی دربارة اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨
دوره 6، شماره 19 ، پاییز 1389، ، صفحه 11-28

چکیده
  این مقاله اعتماد و اعتبار رسانه‌ای به رسانه‌های داخلی و خارجی در میان شهروندان تهرانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و تأثیرات تحولات اجتماعی بر این مقوله را مورد پیمایش قرار می‌دهد. در این مقاله با استفاده ...  بیشتر