بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی مردم‌مدار و مطالعات فرهنگی (با نگاهی به رابطهٔ آن‌ها در ایران)
1. بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی مردم‌مدار و مطالعات فرهنگی (با نگاهی به رابطهٔ آن‌ها در ایران)

پیمان محمودی؛ اصغر احمدی

دوره 13، شماره 47 ، تابستان 1396، ، صفحه 77-104

چکیده
  مطالعات فرهنگی رشته‌ای نسبتاً جدید درمیان رشته‌ها و گرایش‌های گوناگون علوم اجتماعی است که در دنیا مطرح شده است و این رشته در ایران پس از ورود به دانشگاه چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده است تا جایی که ...  بیشتر