الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر
1. الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی؛ علی اکبر فرهنگی؛ مهدخت بروجردی علوی

دوره 14، شماره 52 ، پاییز 1397، ، صفحه 146-222

چکیده
    تمام کوشش و سعی عوامل رسانه ای در چرخه ارتباطات در جهت انتقال پیام به مخاطب است. برای درک و کشف الگوهای ذهنی عوامل خبری رسانه ملی در خصوص ماهیت مخاطب از روش کیو و مشارکت 50 نفر از عوامل تولید خبر شامل ...  بیشتر
بررسی میزان رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران
2. بررسی میزان رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران

مهدی فرقانی؛ ربابه مهاجری

دوره 13، شماره 49 ، زمستان 1396، ، صفحه 161-182

چکیده
  این تحقیق پیرامون میزان رضایت کابران از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران است. در این پژوهش، تهران به پنج منطقۀ غرب، شرق، شمال، جنوب و مرکز تقسیم شد و از هر منطقه، با توجه به جمعیت، وسعت ...  بیشتر