نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت
1. نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت

مریم مختاری؛ محمد حسین ابتکاری

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، ، صفحه 155-176

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، نشانهشناسی تبلیغات در شبکههای ماهوارهای فارسی زبان و داخلی بر اساس دیدگاه رولان بارت است. تحقیق حاضر با رویکردی کیفی صورت گرفته است و جامعهی هدف پژوهش حاضر، آگهیهای ...  بیشتر
مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل
2. مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل

مهری بهار؛ عذرا محمودی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، ، صفحه 89-120

چکیده
  هدف اساسی که در این مقاله دنبال شده است، شناخت چگونگی و چرایی مصرف پوشش (تنوع پوشش و حجاب) دختران جوان در شهر آمل می باشد. به طور ضمنی تلاش بر این است تا نگره دختران جوان نسبت به کدهای پوششی و سنخ ...  بیشتر
تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان
3. تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، ، صفحه 133-156

چکیده
  این مقاله به تحلیل رابطه بین شغل، به عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های بشری و الگوی مصرف برخی کالاهای فرهنگی می‌پردازد. مطالعه مباحث نظری پیرامون ارتباط شغل با سبک زندگی و مصرف نشان می‌دهد که گروه‌بندی ...  بیشتر
رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز
4. رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1390، ، صفحه 159-177

چکیده
  هدف از این پژوهش ، مطالعه رابطه ب  ین هو ی ت مل  ی و رسان ه ها در ب  ین دانش آموزان اهواز است که به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه در بین دان ش آموزان دختر د بیرستانی شهر اهواز انجام شده اس ...  بیشتر
نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال 1389
5. نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال 1389
دوره 7، شماره 22 ، بهار 1390، ، صفحه 182-211

چکیده
  در این مقاله، نقش ماهواره و برنامه‌های ماهواره‌ای در وضعیت و فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان مطالعه شده است. امروزه با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌های ماهواره‌ای با نفوذ پذیری ...  بیشتر