دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مرجعیت شیعه به‌مثابه کنشگر بین‌المللی؛ مطالعۀ الگوهای کنش نهاد اجتماعی مرجعیت در گذر تاریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

سید روح الله حاج زرگرباشی؛ مجتبی عبدخدائی


2. تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

امیررضا علیزاده مجد؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ ابوتراب علیرضایی


4. سلبریتی‌های مجازی؛ غریبه‌های آشنا در عصر رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

الهه اسلامی؛ سید هاشم موسوی؛ فردین علی خواه


5. «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

وحید اقدسی؛ هادی خانیکی