فضای پرسه‌زنی شمال شهر تهران از دریچه‌ی روابط قدرت- مقاومت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

کلیدواژه‌ها