نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای انسان‌شناسی دانشگاه تهران.

2 کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری دانشگاه تهران.

چکیده

موضوع کنترل بر بدن مبحثی است که در چند دهه اخیر مورد توج ه جامعه شناسان قرارگرفته است . سلطه بر بدن و کنترل آن وابستگی بسیار زیادی با سلطه بر ذهن ی ت افراد دارد به گون ه ایی ک ه اساسا تسلط بر بدن بدون چیرگی بر ذهنی ت امری دس ت نیافتنی و بیهوده است . به نظر م ی رسد که در باشگاه های بدن سازی با توجه به همین نکته، تمام ابعاد زندگی فرد بدنساز بواسطه ذهنیت و ی کنترل می شود تا فرد بدنساز به خود ای د ه آلی که می خواهد برسد . این مقاله در پی آن است که با استفاده از روش کیفی مانن د ، مشاهده، مصاحبه و همچنین بح ث های نظر ی و اتکا به آمارهای اینترنتی، گستردگی و ژرفای این کنترل را در شهر تهران مورد بررسی قرار دهد و علت های اصلی رشد کمی و کیفی گرایش جوانان تهرانی در همه طبقات و گرو ه ها را به این ورزش مور د بررسی قرار داد ه و برخورد آن با جریان سنتی مانند خانواده را مورد تأمل و کنکاش قرار بدهد. در این مقاله توجه بسیار زیادی به زمان، فضا و مصرف در شک ل گیری هویت تازه شخص بدنساز در شهر تهران شده است.

کلیدواژه‌ها

-         آدورنو، تئودور؛ هورکهایمر(1380) « صنعت فرهنگی»، ترجمه مرادفرهاد پور، تهران: مجله ارغنون شماره 18، صص 35-83.

-         اباذری، یوسف (1381) « نوربرت الیاس و فرایند متمدن شدن»، تهران: نامه علوم اجتماعی، شماره 19، صص 19-26.

-         اباذری، یوسف، حمیدی، نفیسه(1387) « جامعه‌شناسی بدن و پاره‌ایی مناقشات»، تهران:پژوهش زنان، شماره 23، صص 127-160.

-         بارت، رولان (1380) « اسطوره در زمان حاضر»، ترجمه یوسف اباذری، مجله ارغنون، شماره 18، صص 85-136.

-         بودریار، ژان (1390) جامعه مصرفی اسطوره‌ها و ساختارها، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.

-         بوردیو، پیر (1386) « کنش‌های ورزشی و کنش‌های اجتماعی»، ترجمه محمد رضا فرزاد، مجله ارغنون، شماره 20، صص 246-277.

-         بوردیو پیر(1391) تمایز، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: نشر ثالث.

-         بیکر، ترز ال (1386) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

-         دورکم، امیل (1386) صور بنیادین حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.

-         سایت بانک اطلاعاتی شهرداری تهران (25 آبان، 1391) «آمار تعداد باشگاه‌های بدن سازی شهر تهران بر حسب مناطق»، برگرفته شده از www.avval.ir

-        فوکو، میشل (1390) پیدایش کلینک، ترجمه یحیی امامی، تهران: انتشارات نقش و نگار.

-      فوکو، میشل(1390) تاریخ جنون، ترجمه فاطمه ولیانی، تهران: انتشارات هرمس.

-        فوکو، میشل(1390) گفتمان و حقیقت، ترجمه علی فردوسی، تهران: نشر دیبایه.

-        فوکو، میشل(1378) مراقبت و تنبیه تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشرنی.

-         قاسمی، وحید و دیگران (1388) جامعه‌شناسی ورزش، تهران: نشرجامعه‌شناسان.

-         لاجوردی، هاله (1384) « نظریه‌های زندگی روزمره»، تهران: مجله نامه علوم اجتماعی، دوره 26، شماره26، ص 123-140.

-         لش، کریستوف (1380) « خودشیفتگی در زمان ما»، ترجمه حسین پاینده، مجله ارغنون، شماره 18.

-         لیوتار فرانسوا (1389) سرگشتگی نشانه‌ها، ترجمه مانی حقیقی، تهران: نشر مرکز.

-         گاردنر، ویلیلم (1387) جنگ علیه خانواده، ترجمه معصومه محمدی، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

-         عنبری، موسی (1385) « از بازیگری دیروز تا تماشاگری امروز»، برگرفته شده از مجله اینترنتی فصل نو، www.fasleno.com.

-         هارلند، ریچارد (1388) ابرساختارگرایی، ترجمه فرزان سجودی، تهران: انتشارات سوره مهر.


نقش