نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله برگرفته از تحقیقی میدانی است که به‌صورت کمّی- کیفی در سال تحصیلی 92-91 در شهرستان رضوان‌شهر استان گیلان با جامعة آماری 25 معلم و 99 دانش‌آموز پسر و دختر مقطع اول ابتدایی(50 نفر فارسی زبان و 49 نفر دوزبانه) انجام شد. نمونة آماری به‌صورت انتخابی، هدفمند و تمام‌شماری در نظر گرفته شده است. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه ویژة معلمان، و آزمون شفاهی علوم برای دانش‌آموزان بوده است. و هدف تحقیق بررسی رابطة فرهنگ و زبان در فرآیند آموزشی منطقة مورد مطالعه می‌باشد. به‌علاوه مشکلات کودکان دوزبانه و ارتباط دوزبانگی با پیشرفت تحصیلی آن‌ها بر اثر این واقعة فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها