نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

از دیدگاه مطالعات فرهنگی، نزاع‌ها و کشمکش‌های معناشناختی در فرهنگ مردم ‌پسند حاصل گفت‌وگوی بین گروه‌های فرادست و فرهنگ‌های متعارض خودجوش است. باچنین دیدگاهی موسیقی رپ ایرانی- فارسی مطالعه شده تا گفتمان‌های موجود و نزاع‏های بین آن‌ها مشخص شود. با به‏کارگیری تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه، تعداد 9 گفتمان موجود در این موسیقی شناسایی شده‌اند و دال مرکزی، وقته‌ها و غیریت‌ها در هر کدام مشخص شده است. هر چند گفتمان موسیقی رپ در ایران گفتمانی حاشیه‏ای محسوب می‏شود، اما در درون این گفتمان نیز برخی (خرده)گفتمان‏ها، جریان اصلی و برخی دیگر حاشیه‏ای هستند. پس از ارائه گونه‏شناسی، به حوزه‏های نزاع میان گفتمان‏های شناسایی شده نیز توجه شده است. نتایج تحلیل نشان داد جدال موجود بین گفتمان‌های موسیقی رپ ایرانی- فارسی، تقابلی آمیخته از نزاع‏های جنسیتی، طبقاتی، اخلاقی، سیاسی، مذهبی، سنتی/مدرن و غیره است.

کلیدواژه‌ها