نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در قرن اخیر، اهمیت‌دهی به مقوله عاملیت، توجه به بسیاری از مفاهیم مرتبط با انسان را با خود به همراه داشته که یکی از آن‌ها، کیفیت زندگی است؛ چیزی که می‌تواند از جمله شاخص‌های مهم توسعه انسانی به حساب آید. به همین خاطر، پژوهش حاضر در نظر دارد با سنجش کیفیت زندگی، ارتباط آن را با سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی نماید.
روش تحقیق، پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه پاسخ بسته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل ورزشکاران شهر تبریز به تعداد 95189 نفر بوده که از این تعداد، 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات حاصل شده توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین، جهت آزمون فرضیه‌ها به تناسب سطوح سنجش متغیرها، از آزمون‌های ضریب همبستگی r پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان کیفیت زندگی ورزشکاران در حد متوسط بوده و بین متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد. همچنین، براساس تحلیل رگرسیونی، متغیرهای مورد استفاده توانسته‌اند 14 درصد تغییرات مرتبط با متغیر وابسته را تبیین نمایند. سایر نتایج اینکه، متغیرهای اعتماد بین شخصی و سرمایه اقتصادی بیش از سایر متغیرهای مورد استفاده، بر کیفیت زندگی ورزشکاران تأثیر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها