فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سردبیر فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی ، وزارت آموزش و پرورش

2 استاد جامعه‌شناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران– ایران

چکیده

آشفتگی اخلاقی وضعیتی است که جامعه فاقد هنجارهای مشترک انتظام بخش کنشها و رفتار ، تعارض و ضعف قدرت این قواعد است .
پرسش از آشفتگی اخلاقی و عوامل اجتماعی موثر بر آن مساله اصلی این پژوهش است که با بهره گیری از نظریه آنومی مورد بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری پژوهش شهروندان تهرانی 18 سال به بالا در سال 1396 است. از این جامعه به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای نمونه‌ای به حجم 400 نفر انتخاب‌شده است. روش پژوهش پیمایش بوده و داده‌ها با تکنیک پرسشنامه گردآوری‌شده و در کنار آن از داده های ثانویه نیز استفاده شده است.
یافته های حاصله از داوری شهروندان نشان می دهد47 درصد وضعیت اخلاقی جامعه را به میزان زیاد و خیلی زیاد آشفته و آنومیک ارزیابی کرده اند. شواهد عینی ساختاری نیز چنین ارزیابی را تایید می کند و حاکی از نقض و تخطی مکرر از قواعد ، قوانین اجتماعی و هنجارهای اخلاقی است. یافته های تبیینی پژوهش نشان می دهد 6 متغیر احساس نابرابری، ضعف کنترل های اجتماعی، احساس نارضایتی ، فردگرایی ، ضعف گرایشهای دینی و کاهش مشارکت اجتماعی مجموعا 72درصد تغییرات تلقی شهروندان از آشفتگی اخلاقی جامعه را توضیح می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anomie (Assessing the ethical status of society from the perspective of Tehran citizens)

نویسندگان [English]

  • fariborz bayat 1
  • Seyyed Mohammad Sadegh Mahdavi 2
  • Bagher Saroukhani 2

1 Editor of Social Science Education Quarterly, Educational Research and Planning Organization, Ministry of Education

2 Professor of Sociology, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Anomie is a condition in which society lacks common norms governing actions and behavior, conflict, and the weakness of the power of these rules.
The question of anomie and social factors affecting it is the main issue of this study, which has been studied using anomie theory. The statistical population of this study is Tehran citizens 18 years up to 2017. A sample of 400 people was selected from this community through multi-stage cluster sampling. The research method was survey and the data were collected using a questionnaire technique and along with it, secondary data were used.
Findings from citizen arbitration show that 47% assessed the state of society as highly and very anomic. Structural objective evidence also supports such an assessment and indicates repeated violations of social rules and regulations and ethical norms.
Explanatory findings of the study show that the 6 variables of perceived inequality, dissatisfaction, perceived weakness in social controls , individualism, weak religiosity and reduced social participation explain a total of 72% of changes in citizens' perceptions of the anomic state of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Anomie "
  • "Individualism"
  • "Perceived Inequality "
  • "Dissatisfaction "
  • " Social Controls"