فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش به تغییر کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس الگوی هافستد اجرا شده است. از بین کارکنان شاغل در دانشگاه شهید چمران اهواز، تعداد ۲۶۵ نفر بر اساس جدول مورگان و کرجسی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند. با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد با ضریب پایایی (72/0) و پرسشنامه گرایش به تغییر میچ مک کریمون با ضریب پایایی (78/0) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد فرهنگ سازمانی هافستد فقط بین بعد اجتناب از عدم اطمینان بالا/ پایین با گرایش به تغییر رابطه معنادار داشته و بین ابعاد مردسالاری/ زن سالاری، فردگرایی/ جمع گرایی و فاصله قدرت بالا/ پایین با گرایش به تغییر کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشده است. بنابراین، می‌توان گفت که کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز به مردسالاری تمایل بیشتری دارند. با توجه به نتایج به نظر می‌رسد که جامعه کارکنان دانشگاه شهید چمران به سمت جمع‌گرایی حرکت کرده و همکاری بیشتری نسبت به گذشته بین کارکنان مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

investigation the relation between organizational culture and tendency to change according to Hofstede's of model in Shahid Chamran University of Ahvaz’s personnel

نویسندگان [English]

  • karim rezaei 1
  • Sakineh Shahi 2
  • Abdoullah Parsa 2

1 Student

2 Assistant Professor of Shahid Chamran University

چکیده [English]

Abstract: The current study was performed investigation of the relation between organizational culture and tendency to change in Shahid Chamran University of Ahvaz’s personnel according to Hofsede Pattern. through the samples, 265 samples have been selected on the basis of Morgan and korjecy table as main samples. the method of investigation in this thesis, according to goals and subject is correlation descriptive method. We used both questionnaires. reliability coefficient of Hofsted’s and tendency to change’s questionnaires are 0/72 and 0/78 respectively. It was concluded that from the dimensions of Hofstede's organizational culture only the dimension of patriarchal /femininity, individualism /collectivism and the high /low power /power gap with the tendency to change the staff was not significant only in the aftermath of avoiding high /low uncertainty. therefore, it can be said that the staff of Shahid Chamran University have a tendency toward patriarchy. according to the results of the research it appears that the staff of Shahid Chamran University has moved towards collectivism and more cooperation has been observed among employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Tendency to Change
  • University Personnel