فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری-دانشگاه آزاد دهاقان

2 جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه، ایران

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به اینکه امروزه بازی‌های رایانه‌ای گسترۀ وسیعی از فرهنگ فراغتی نوجوانان را در بر گرفته‌اند و تأثیرات رفتاری زیادی بر آنها گذاشته‌اند، در این مقاله، نقش خرده‌فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای در رفتارهای جامعه‌پسند نوجوانان شهر اصفهان با استناد به نظریه‌هائی مانند نظریۀ جامعه دوستانه، پیوند اجتماعی و شخصیت، مجری، بازیگر مطالعه شده است.
همچنین برای دستیابی به این هدف از بین 127817نوجوان 18-12سال در نواحی شش‌گانۀ آموزشی شهر اصفهان، نمونه‌ای 666 نفری به روش سهمیه‌ای انتخاب شد. البته با در نظر گرفتن تعدادی پرسشنامۀ اضافی، برای موارد بی بازگشت، در نهایت هفتصد پرسشنامه بین پاسخگویان توزیع شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ محقق ساخته با طیف لیکرت پنج درجه‌ای بود. سؤالات پژوهش نیز در مورد ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ‌گویان و دیگر متغیرها بود. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد و از برخی آزمون‌ها نظیرضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس و رگرسیون برای بررسی متغیرها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که رابطۀ معنی‌داری بین متغیر رفتارهای جامعه‌پسند(تعاملات خانوادگی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی) با نوع بازی‌ها وجود دارد. همچنین گروه‌های سنی سه گانه، از بین رفتارهای اجتماعی جامعه‌پسند تنها از نظر نوع دوستی با هم اختلاف داشتند و در مورد دیگر مؤلفه‌های رفتارهای جامعه پسند در بین نوجوانان سه گروه سنی تفاوتی وجود نداشت. بنابراین بر اساس یافته‌های مذکور نتایج حاکی از آن بود که هرچقدر استفاده از انواع بازی بویژه بازی‌های رانندگی و شلیکی( با ضریب همبستگی بین540/0 - تا 565/0 -)در بین نوجوانان افزایش یابد، رفتارهای جامعه پسند آنها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role OF Computer Games subculture on Isfahanian High School Teenagers proSocial Behaviors in 2016

نویسندگان [English]

  • ezat shirani bidabadi 1
  • shapoor behyan 2
  • seyed ali hashemianfar 3

1 ph.d student-dehaghan university

2 sociology azad islamic mobarake isfahan, iran

3 the university of isfahan

چکیده [English]

Given that today's computer games cover a wide range of adolescent leisure culture and have a lot of behavioral effects, In this paper the role of subculture of computer games in the behavioral affairs of adolescents in Isfahan city has been studied based on theories such as community-friendly theory,social link and personality,performer,play list theory.Also to achieve this end,from among 127817 ,teenagers12-18 years old person across six educational regions of isfahan a sample of 666 was selected by using quota sampling metod. Of course with consideration of some additional questionnaires for non-return questionnaires at last seven hundred questionnaires were distributed among respondents.The data gathering tool, was researcher made questionnaire with five point likert spectrum.Also the research questions were about demographic characteristics of respondents and other variabels.The data was analayzed at both descriptive and inferential statistical techniques and used of some tests such as pearson, Analysis of variance and regression for investigation about relationship between variables.The findings showed that there are significant correlation between prosocial behaviours(family reaction, social being responsible and altruism rate)variables with type of computer games.Other results showed that different age groups had difference about prosocial behavior just for altruistic behaviors. There were no three age groups in the other components of community-friendly behaviors among adolescents. Therefore according to the findings the results indicated that The more use of game types in particular driving and shooting games (with a correlation coefficient of 540.0 and 565/0) among adolescents their community-friendly behaviors are reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Teenager
  • social behaviour
  • Computer Games
  • Subculture
  • prosocial behaviour