فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، شهر کاشان، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب.

3 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

چکیده

در پژوهش حاضر آسیب‌شناسی رسانه در سه مجموعه از سریال‌های محلی صدا و سیمای مرکز ایلام مورد بررسی و تحلیل واقع شده است. به منظور پیگیری هدف فوق، پژوهش حاضر با اتکا به رویکرد نظریه بازنمایی و برمبنای قرائت نشانه‌شناختی از گفتارهای تبدیل شده به متن، سعی نموده است تا دلالت‌های معنایی و تصاویر فرهنگی‌ای که سریال های «قال و قواله»، «برا و بش» و «هرکه را خوی» بازنمایی می‌کنند، را مورد تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها چند نوع مفهوم مرتبط با آسیب اجتماعی خانواده در سیمای مرکز ایلام را نشان می‌دهد: برساخت تصویر دوگانه از خانواده، مناقشه برانگیز نمودن تفاوت‌ها، بازتولید کلیشه‌های نقشی مبتنی بر احترام به ساحت سنت. برمبنای نتایج این پژوهش در خانوادۀ سنتی، پایبندی به آداب و رسوم محلی و مقاومت در برابر مدرنیته به عنوان یک ارزش تصویر شده است؛ در این خانواده زن معمولاً «زنِ پذیرنده‌» است و تصمیم‌گیرندۀ اصلی مرد است و آنجایی هم که زن در موضوعی مهم تصمیم‌ می‌گیرد، نتیجۀ نابهنجاری را رقم می‌زند. آنچه در این سریال‌ها نمایش داده می‌شوند را می‌توان در بطن جامعه هم دید. به عبارتی می‌توان سمت و سوی شبکۀ استانی مرکز ایلام را در سریال‌های مورد مطالعه، تمرکز بر پذیرش مردانگی و زنانگی سنتی و سیطرۀ آن بر سایر مردانگی‌ها و زنانگی‌ها دانست که در طول سال‌های پخش سریال‌ها (1392-1388) این نحوه بازنمایی، صورت مسلط بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The pathology of the media in representing the family and its species (local TV series of the Ilam Center Studied case)

نویسندگان [English]

  • Mehran Sohrabzadeh 1
  • Hassan Piri 1
  • hadi razeghi maleh 1
  • Mohhamad Menati 2
  • Morteza Vahedian 3

1 Social Sciences Department, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran.

2 Master of Educational Management, Payame Noor University of South Tehran.

3 Faculty of Humanities, Kashan University

چکیده [English]

In the present study, the pathology of the media has been analyzed in three sets of local TV series of the Ilam Center. In order to pursue the above goal, the present study, based on the theory of representation and based on the semiotic reading of the converted text to the text, has tried to mean the semantic implications and cultural images that the series “Qal O Qawaleh”,”Bra O Bash” and “Harka ra khoi”. The analysis of the findings reveals several types of social-family-related concepts in the Illam Broadcasting organization: Making a dual image of the family, challenging differences, reproducing stereotypes based on respect for the tradition. Based on the results of this research in the traditional family, adherence to local customs and resistance to modernity has been portrayed as a value; In this family, the woman is usually "adoptive woman" and is the main decision maker of the man, and where the woman decides on an important subject, the result is abnormal. What's displayed in these series can be seen in the community. In other words, the direction of the provincial center of the center of Ilam in the studied series, focusing on the admission of masculinity and traditional femininity, and its emphasis on other masculinity and femininity, has been the form of representation during the years of the series of plays (2009-2013) Has dominated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Pathology
  • Illam Broadcasting organization
  • Family Representation
  • Family Species
  • Qualitative content analysis