فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله تحقیقی انسان شناختی است که تاثیر میزان تاکید بر تفکیک جنسیتی در فضاهای خصوصی و عمومی بر کیفیت روابط صمیمانه بین جنسیتی نوجوانان را مطالعه می کند. برای ارزیابی این که اهداف سیاستگزاران در تفکیک جنسیتی فضا چگونه در کنش ها و نگرش های جنسیتی کاربران تاثیرگزاری کرده است، از مشارکت دو گروه دختران با سبک زندگی متفاوت به لحاظ میزان التزام به تفکیک های جنسیتی (سبک زندگی منعطف و غیرمنعطف) بهره  گرفته ایم. نظریه لوفبور با تاکید بر فضا به عنوان تولید اجتماعی و تمایز بین کردار فضایی، بازنمایی فضایی و فضاهای بازنمایی مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق مردم نگاری و مقایسه ای با تاکید بر فنون مشاهده مشارکتی و مصاحبه مردم نگارانه بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که عدم انعطاف در تفکیک جنسیتی، کنجکاوی ها و جهتگیری های جنسی- جنسیتی را با پنهان کاری و تصمیمات دارای خطرپذیری بیشتر همراه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Segregation of Urban Space and Intimate Gender Relations: A Comparative Study of Flexible and Inflexible Segregation

نویسندگان [English]

  • Nafise Imani
  • Emilia Nercissians

Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper is an anthropological research about the effect of the emphasis on gender segregation in private and public spaces on the quality of intimate relationships between the girls and the boys. For an assessment that how politicians 'goals in gender separation of space affect users' gender actions and attitudes, we have benefited from the participation of two groups of girls with different lifestyles. One of these two groups, which strongly follows the rules of space separation based on gender, has been identified as an inflexible lifestyle and Compared to the other group, which is more flexible in adhering to gender segregation and It is referred to as a flexible lifestyle group. Lefebvre's theory has been used to emphasize space as a social product and to distinguish between spatial action, spatial representation, and representational space. The research method was ethnographic and comparative with an emphasis on participatory observation techniques and ethnographic interviews. Research shows that inflexibility in gender segregation accompanies sex-gender actions with secrecy and more risky decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Anthropology
  • Gender Anthropology
  • Gender Spatial Regulation
  • Comparative Methods
  • Friendship of Girls and Boys