فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتباطات و تبلیغ دانشکده فرهنگ و ارتباطات - دانشگاه امام صادق ع

چکیده

امروزه جوک به دلایلی از جمله سرعت کاربرد توسط قشرهای مختلف مردم، تعدد وتنوع موضوعات و نیز کارکردهای مختلفی که می تواند داشته باشد، به موضوعی مهم برای پژوهش تبدیل شده است که از نمودهای این اهمیت را می توان در ظهور و شیوع حوزه مطالعات طنز مشاهده کرد. این پژوهش لذا بر این اساس با تمرکز بر محتوای جوک های نوشتاری ایرانی در مورد یکی از منحصر به فردترین حوادث که به صورتی عالم گیر، همه کشورها را درگیر کرده و تحت تاثیر قرار داده است ،یعنی بیماری کرونا، در پی فهم مضامین اصلی است. در این مسیر، با استفاده از روش تحلیل مضمون و تا رسیدن به اشباع نظری، بر بیش از صد و بیست جوک کرونایی که در فضای سایت های مختلف اینترنتی نشر داده شده است، تمرکز شد. یافته های پژوهش که می توان آن ها را بازنمای خوانش ایرانیان از وضعیت کنونی شان دانست، نشان می دهد که محتوای جوک های کرونایی را می توان در پنج مقوله فراگیر شامل «جوک های انتقادی، جوک های مرتبط با خانواده و جنسیت، جوک های ناظر به سطح فردی، جوک های راجع به حوزه اجتماعی و جوک های ملیتی» جای داد. آن چنان که پیداست مجموع مقولات این تحلیل که نشان از تغییر پارادایمی مضامین جوک ها از جنسیت به انتقاد است، علاوه بر بیان اهمیت انجام مطالعات فرهنگی-اجتماعی جوک ها در راستای رصد و فهم خوانش جامعه، ضرورت برنامه ریزی در جهت پاسخگویی بیانی و عملی به این خوانش ها را بیش از پیش روشن می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corona and Iran: Thematic analysis of corona jokes in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosein Shoaee

Assistant Professor, Department of Communication and Propagation, Faculty of Culture and Communication, Imam Sadegh University

چکیده [English]

Today, jokes have become an important topic for research for reasons such as the multiplicity and speed of application by different segments of the population, the multiplicity and variety of topics, as well as the various functions it can have. Humorous studies observed. Therefore, this study focuses on the content of Iranian written jokes about one of the most unique events that has affected all countries in a global way, namely coronavirus, in order to understand the main themes. Is. In this way, using the method of thematic analysis and until theoretical saturation was achieved, more than one hundred and twenty chronological jokes that have been published in various Internet sites were focused on. The research findings, which can be seen as representing Iranians' reading of their current situation, show that the content of Corona jokes can be found in five pervasive categories, including “critical jokes, family and gender-related jokes, jokes with the individual level, jokes about the social sphere and national jokes”. As it turns out, the summary of the categories of this analysis, which shows the paradigm shift of jokes from gender to criticism, in addition to expressing the importance of conducting socio-cultural studies of jokes in order to observe and understand the reading of society and the need for planning to express it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humorous Studies
  • Corona Jokes
  • thematic analysis