فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/jcsc.2021.526052.2367

چکیده

چکیده:
در این تحقیق با تحلیل نظریه ارزش نمایشی بنیامین و مؤلفه‌های اصلی نظریه ریزوماتیک دلوز، عکاسی خبری در بستر شبکه‌های اجتماعی بررسی شد. اهمیت و ضرورت تحقیق به سبب پدید آمدن بستر جدید تکنولوژیک در فضای مجازی (شبکه‌های اجتماعی) در تغییر تعاریف و کارکردهای عکس خبری و عکاسی خبری است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که مهم‌ترین شاخصه بستر شبکه اجتماعی برای عکاسی خبری، ظهور مفهوم فردیت و همچنین تکثر در جهت از بین بردن روایت برتر (روایت غالب) است. در این فضا، عکس عبور از ساختارها و چارچوب‌های خبری را تجربه می‌کند و نمایشی که توسط بازتولید مکانیکی از واقعیت صورت می‌گیرد، به‌نوعی رابطه مردم با مردم را تأیید می‌کند. در این رویکرد عکاسی خبری به ژورنالیسم نوشتاری یا خبرگزاری‌ها بی‌نیاز است و رابطه عکس با واقعیت صرفاً با هنر و ذهنیت عکاس در پیوند است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده بر اساس داده‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی سامان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Photojournalism in the context of social networks: Benjamin's Exhibition value theory and Deleuze Rhizomatic theory

نویسنده [English]

  • Alireza Farzin

Ph.D. student in Communication Sciences, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Abstract:
In this study, by analyzing Benjamin's theory of Exhibition value and the main components of Deleuze's rhizomatic theory, photojournalism in the context of social networks was investigated. The importance and necessity of research is due to the emergence of a new technological platform in cyberspace (social networks) in changing the definitions and functions of news photography. The results show that the most important feature of the social network platform for photojournalism is the emergence of the concept of individuality as well as pluralism in order to eliminate the grand narrative. In this space, the photograph experiences the transition of news structures and frameworks, and the representation made by mechanical reproduction of reality somehow confirms the relationship of people to people. In this approach photojournalism does not need written journalism or news agencies, and the relationship between photography and reality is only related to the art and mentality of the photographer. The research method is descriptive-analytical based on library and internet data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Photojournalism
  • Social networks
  • Exhibition value
  • Rhizomatic