فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 پژوهشگر اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

از درد خود گفتن و درددل کردن در کشور ما کمتر در فضای عمومی صورت می گیرد. در موارد اندکی رسانه‌های جمعی رشته کلام را به دست مردم عادی داده‌اند تا از غم و اندوه‌ گذشته و حال خود سخن بگویند. اما شبکه‌های اجتماعی فرصت مناسبی را جهت خودنگاری و خودافشایی ایجاد کرده‌اند. هدف این مقاله درک دستاوردهای خودنگاری اینستاگرامی افرادی است که عضوی از اعضای خانواده خود را به دلیل قصور پزشکی از دست داده‌اند. جامعه آماری این پژوهش کیفی که به روش پدیدارشناسی انجام شده است، کلیه اعضای خانواده‌های قربانیان قصور پزشکی است که در اینستاگرام صفحه‌ای جهت خودنگاری در همین زمینه دارند. نمونه‌گیری به شکل هدفمند و به روش گلوله برفی تا حد اشباع (17 نفر) بود و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با این افراد انجام شد. تجزیه داده‌ها به شکل موضوعی صورت گرفت و سه دستاورد عمده بر این خودنگاری تشخیص داده شد: تسکین درد داغ، یافتن همسانان و تشکیل اجتماع، و انتقال و دریافت تجارب و اطلاعات. نتایج تحقیق نشان داد کاربران، اینستاگرام را که با رویکرد انتشار عکس‌های زندگی روزمره ایجاد شده بود، برای اهدافی دیگر به خدمت گرفته و کاربری‌های جدیدی برای آن تعریف کردند: کاربری انجمن حمایت از خانواده‌های قربانیان قصور پزشکی یا اجتماعی برای گروه‌درمانی. بدین ترتیب اینستاگرام توسط کاربران تصاحب شده و در جهت رفع نیازهای روحی و اجتماعی این افراد استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Self-Portrait of Victim's Families of Medical Error on Instagram

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sirooinezhad 1
  • Shadi Zabet 2
  • Mohammad Mahdi Faturechi 3

1 Master of Sciences of Social Communication, Azad Islamic university of Yazd

2 Assistant professor, Sciences of Social Communication, Azad Islamic university of Yazd, Yazd, Iran

3 Social Researcher at University of Tehran

چکیده [English]

It is less common in our country to express one's pain. In a few cases, the mass media have given the word of mouth to ordinary people to talk about their past and present sorrows. However, social media has provided a good opportunity for self-portrait and self-disclosure. The purpose of this article is to cogitate Instagram self-portraits achievements of people who have lost a member of their family due to medical error. The statistical population of this qualitative research, which has been done by phenomenological method, is all the members of the families of the victims of medical error who have a page on Instagram for self-writing in this subject. Sampling was targeted Snowball method saturated to 17 people and semi-structured interviews were conducted with the individuals. Data analysis was thematic, with three central brings: relieving hot pain, finding similar persons and community formation, and transferring and receiving experiences and information. The users employ Instagram which is launched to post photos of users daily life, for others goals and defined new fonctions: association for the support of families of victims of medical error or grouptherapy. Therefore, the results showed that users appropriate Instagram, and it is used to meet the psychological and social needs of these people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Portrait
  • Emotional Disclosure
  • Instagram
  • Social Network
  • medical error