فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم ارتباطات علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

در مقاله پژوهشی حاضر، نگارنده به بررسی "نقش کلانشهر تهران در بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی" با اتخاذ رویکرد میان رشته ای و در چارچوب تئوریک دربرگیرنده رویکردهای نظری حوزه های: دیپلماسی عمومی استراتژیک؛ نظریه دیپلماسی عمومی-دیپلماسی فرهنگی وارتباطات- نای در قدرت نرم، ارتباطات استراتژیک، شهر شبکه ای-شهر اطلاعاتی آینده، پارادیپلماسی و دیپلماسی شهری پرداخته است. این پژوهش اکتشافی از نظر هدف کاربردی، از نظر تحلیلی از نوع تحلیل همبستگی و از لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات از نوع تحقیق پیمایشی و مقطعی است. در این پژوهش همچنین از روش‌های توصیفی آماری مانند جدول‌ها و نمودارهای توزیع فراوانی، جدول‌های توافقی، و روش‌های استنباطی آماری مانند آزمون برازش توزیع کلموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو-ویلک، آزمون‌های معنی‌داری وجود اختلاف در میانگین‌ها مانند آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز واریانس ناپارامتری کروسکال-والیس، آزمون تساوی واریانس توکی، آزمون یو من ویتنی استفاده شده است. نتیجه نهایی تحقیق حاکی از آنست که از کلیه ظرفیتهای کلانشهر تهران در راستای بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی کشور بهره برداری مناسبی انجام نگرفته است و تنها اقدامات و روندهای اندکی در این راستا فعال می باشند. همچنین این نتیجه حاصل شده است که یک رویکرد سیستماتیک نسبت به نقش تهران در دیپلماسی ارتباطی فرهنگی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Tehran metropolis in optimizing cultural communication diplomacy

نویسندگان [English]

  • mahboobeh Kharrazi 1
  • Nassim Majidi Ghahroodi 2
  • Behrooz Kavehie 3

1 Ph.D. Student, Department of Social Communication Science, Sciences and Researches Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Social Communication Science, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Prof. and Faculty Member, National Organization of Educational Testing

چکیده [English]

Abstract
In this research paper, the author examines the "position of Tehran metropolis in optimizing cultural communication diplomacy" by adopting an interdisciplinary and theoretical framework that encompasses theoretical approaches to areas: Strategic Public Diplomacy; Public Diplomacy: Cultural Diplomacy; Soft Power theory, strategic communication, networked city-future information, paradigm and urban diplomacy. This exploratory study is applied in terms of purpose, analytical in the form of correlation analysis and in terms of data collection, it is a survey and cross-sectional. The study also uses descriptive statistics such as frequency distribution tables and graphs, concordant tables, and statistical inferential methods such as Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk test, significant differences in means such as one-way ANOVA, ANOVA tests. Kruskal-Wallis, Tukey's Equality Test, Mann-Whitney U test. The final result of the research shows that all the capacities of Tehran metropolis have not been properly utilized in order to optimize cultural communication diplomacy of the country and only a few measures and processes are active in this regard. It has also been concluded that there is no systematic approach to Tehran's role in cultural communication diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradiplomacy
  • Urban Diplomacy
  • Cultural Diplomacy
  • Strategic Communication
  • Creative Cities