فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مطالعات ارتباطی گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

جامعه ایران با موضوعات و مسائل زیست محیطی متعددی روبرو است. در میان موضوعات زیست محیطی جامعه ایران «مسئله آب» یکی از برجسته ترین مسائل است. امروزه رشته های علوم انسانی هم به موضوعات زیست محیطی و تبعات آنها واکنش نشان داده اند. ارتباطات زیست محیطی هم یکی از عرصه هایی است که پتانسیل خوبی برای کمک به حل ابعادی از مسائل زیست محیطی دارد. بر این اساس در این مقاله از منظر ارتباطات زیست محیطی و با رویکرد نظری چارچوب بندی به مطالعه مسئله آب در سینمای مستند دهه هشتاد و نود ایران پرداخته شده است. سوال اصلی تحقیق این است که سینمای مستند ایران چگونه به مسئله بحران آب در ایران پرداخته است؟ برای پاسخ به سوال تحقیق 22 فیلم مستند با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شده است. تحلیل محتوای کیفی این مستندها نشان می دهد چارچوب تشخیصی و تجویزی توسعه پایدار غالب-ترین و فراگیرترین چارچوبی است که مستندسازان ایرانی مساله بحران آب در ایران را در قالب آن چارچوب بندی کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental communication and water problem: The content analysis of the eighties and nineties Iranian documentaries

نویسنده [English]

  • farzad gholami

Assistant Professor of Communication Studies, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

Abstract:
Environmental communication and water problem:
The content analysis of the eighties and nineties Iranian documentaries
Iranian society faces many environmental issues, among which the "water problem" is of paramount importance. Today, the humanities have also studied environmental issues and their consequences. Furthermore, environmental communication is one of the areas which has the potential to help solve some aspects of environmental problems. Accordingly, the present article has studied water problem in eighties and nineties Iranian documentaries from environmental communication perspective by using “Framing" theoretical approach. The main question of the research is how Iranian documentaries has addressed the problem of water crisis in Iran. In order to answer the research question, 22 documentaries were analyzed using qualitative content analysis method. The findings indicate that the sustainable development diagnostic and prescriptive frame is the most dominant and pervasive one which Iranian documentarians used to frame the water crisis problem in Iran .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Documentary
  • Environmental cinema
  • Environmental Communication
  • Framing
  • water problem