فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

تغییرات در نوع بیماری‌های رایج به تغییر مدل‌ها و پارادایم‌های تبیین سلامت منجر شده است. رویکرد معاصر زیستی- روانی- اجتماعی بر این فرض استوار است که بیماری‌ها، تولیدات و نتایج کنش متقابل کنشگران با یکدیگر و نسبت آنها با عوامل فردی و زیست‌شناختی هستند. با وجود این، نقش ارتباطات میان‌فردی و رابطه گفتگویی میان طرفین ارتباط کمتر مورد توجه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با اتکاء به آراء هابرماس براین پایه استوار است که به دلیل استعمار زیست جهان توسط سیستم، عقلانیت ارتباطی منحرف گردیده و کاربست گفتگو دچار اختلال شده و سلامت افراد خدشه پذیر شده است. هدف شناسایی رابطه بین کاربست گفتگو و سلامت افراد شاغل با لحاظ کردن برخی مختصات محیط کاری آنها است.
این تحقیق که شاغلان را مورد توجه قرار داده، به صورت پیمایش و با جامعه آماری شاغلان منطقه 6 تهران و با حجم نمونه 416 نفر انجام گرفته است. نمونه‌گیری بر اساس روش نمونه در دسترس صورت پذیرفته و واحد تحلیل فرد است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ترکیبی محقق‌ساخته و استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به شیوه صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج تحقیق ضمن تایید اغلب فرضیات پژوهش نشان داد که ضریب تاثیر کاربست گفتگو و ساختار سازمانی بر سلامت روانی به ترتیب 40/0 و 19/0- و ضریب تاثیر گفتگو و فرهنگ سازمانی بر سلامت اجتماعی 19/0 و 15/0- می‌باشد. در عین حال فرهنگ سازمانی با کاربست گفتگو دارای همبستگی معنادار و منفی با ضریب 29/0- می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between application of dialogue with mental and social health (Based on a sample of employees in District 6 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • fatemeh javaheri 1
  • hadi khaniki 2
  • Moammad Ranjbar Jourjade 3

1 kharazmi university

2 Department of Communication, university of Allame Tabatabaei

3 PhD Candidate of university of harazmi

چکیده [English]

Changes occurred in the type of common diseases have led to changes in medical models and paradigms explaining health. The contemporary bio-psycho-social approach is based on the assumption that diseases are the results of the interaction between sociological interaction of actor with each other and their relationship with individual and biological factors. One of the effective and neglected factors in this approach is interpersonal communication and dialogue between the parties. Based on, the present study is based on Habermas' views that states due to the colonization of the lifeworld by the system, communication rationality has been distorted and the application of dialogue has been disrupted and people's health has been compromised.
This is a study that has focused on employees, was conducted as a survey with the statistical population of employees in District 6 of Tehran and analysis unit is individual. Sampling is based on the available sample method. A researcher-made and standard combined questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was calculated in a formal way and its reliability was calculated using Cronbach's alpha.
The coefficient of significant impact of organizational culture on the application of dialogue is significant and negative with standard Beta coefficient of -0.29%. The standard Beta coefficient of multiple regression of application of dialogue and organizational structure on mental health is 0.40 and -0.19, respectively. The standard Beta coefficient of multiple regression of application of dialogue and organizational culture on social health is 0.19 and -0.15, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialogue
  • mental health
  • social health
  • Organizational Structure
  • Organizational Culture