نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه مالایا مالزی

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش مطالعه و شناسایی "مسیرها و روندها" در تحقیقات و مطالعات مرتبط با "ارتباطات سلامت" در خارج از ایران است.
از آنجایی که مقوله "ارتباطات سلامت" در ایران به خصوص از منظر علوم اجتماعی، حوزه ای جدید محسوب می شود، بسیار مهم است که بتوان با ایجاد ارتباط بین مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، و از طریق ارایه نمایی جامع و منسجم از آن، به یک نتیجه هدفمند برای تحقیق و توسعه آتی در این حوزه در کشور دست یافت.
در این تحقیق، از روش فراتحلیل از نوع "علم سنجی" استفاده شده و جامعه آماری تحقیق نیز، کلیه پژوهش های مربوط به "ارتباطات سلامت" در بازه زمانی 1996 تا 2017 میلادی می باشد.
با توجه به نتایج تحقیق و تصویر کلی که از "مسیر و روند" تحقیقات در زمینه ارتباطات سلامت بدست آمد، می توان گفت که این حوزه با سرعت در اقصی نقاط جهان به رشد و متنوع شدن خود ادامه خواهد داد. به خصوص اینکه با ورود زمینه های تحقیقاتی جدید و نیز خصلت بین رشته ای این حوزه، پویایی خاصی به پژوهشگران این عرصه داده است.
در این بین، کشورهایی همچون مالزی، هندوستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و... در سالهای اخیر از طریق ایجاد شبکه های علمی بین المللی و انجام تحقیقات مشترک تجارب خوبی کسب کرده اند که می توان از آنها به عنوان الگو برای تعیین سمت و سو و روند توسعه و تحقیقات مرتبط با آن در آینده بنماید.

کلیدواژه‌ها

خانیکی، هادی (1393)، "ارتباطات سلامت؛ زمینه‌ها و دورنمای آن در توسعه". http://www.khaniki.com/?p=252 (تاریخ مراجعه: 30 شهریور 1396).

خالقی، نرگس (1386)."شاخص های ارزیابی علم و فناوری". فصلنامه کتاب 71، شماره پاییز.

 

Atkins, P. Mardeen, Marshall, Brenda Stevenson, and Javalgi, Rajshekhar G. (1996), Happy employees lead to loyal patients, Journal of Health Care Marketing 16, 4, 14-23.

Booth-Butterfield, M. (2003). Embedded health behaviors from adolescence to adulthood: The impact of tobacco. Health Communication, 15(2), 171-185.

Dearing, J. W., Rogers, E. M., Meyer, G., Casey, M. K., Rao, N., Campo, S., & Henderson, G. M. (1996). Social marketing and diffusion-based strategies for communicating health with unique populations: HIV prevention in San Francisco. Journal of Health Communication, 1, 343-363.

Kevin B. Wright, Lisa Sparks, H. Dan O'Hair. (2012). Health Communication in the 21st Century. John Wiley & Sons, Second Edition.

Kreps, G. L. (2003). Impact of communication on cancer risk, incidence morbidity, and quality of life [Special issue]. Health Communication, 15(2), 163 170.

Kreps, G. L. (2003b). Opportunities for health communication scholarship to shape public health policy and practice: Examples from the National Cancer Institute. In T. L.

 

Korsch, B., & Negrete, F. (1972). Doctor–patient communication. Scientific American, 227, 66–74.

 

Paisley, W. J. (2001). Public communication campaigns: The American experience. In R. E. Rice & C. K. Atkin (Eds), Public communication campaigns (3rd ed., pp. 3-21). Thousand Oaks, CA: Sage.

Thompson, T. L., Robinson, J. D., Anderson, D. J., & Federowicz, M. (2005). Where have we been and where can we go? In K. B. Wright & S. C. Moore (Eds). Applied health communication: A sourcebook. Cresskill, NJ: Hampton Press.