نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روزنامه خراسان

2 هیئت علمی دانشگاه

چکیده

تاریخ مطبوعات در هر جامعه ای از جمله ایران بخشی از تاریخ تفکر اجتماعی است. اندیشه ها بیش و پیش از هرجا به پدیده های اجتماعی تبدیل می شوند و در چرخه ارتباطات قرار می گیرند.به این اعتبار می توان با بازخوانی متون مطبوعاتی در زمینه تاریخی آنها ویژگی های تفکر سیاسی و اجتماعی هر دوره را بازشناخت. محمد تقی بهار (ملک الشعرا) روزنامه نگار، محقق، ادیب و سیاست ورز، یکی از چهره های برجسته تاریخ معاصر ایران است، که با انتشار روزنامه نوبهار توانست بر جریان های سیاسی-اجتماعی عصر خود تاثیر بسزایی بگذارد. در این پژوهش، به روش تحلیل گفتمان، سرمقاله های او در مقاطع سه گانه انتشار نوبهار(مشروطه، دوره رضاشاه، و دوره پس از شهریور 1320) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی»، دو گفتمان غالب در مقاله های وی است. همچنین نتایج نشان می دهد، گفتمان «ناسیونالیسم ایرانی» با مولفه هایی چون عظمت و شکوه تاریخی،استقلال و تنفر و بیزاری از بیگانگان و گفتمان«نوسازی سیاسی» با مولفه هایی چون توجه به مولفه های تمدنی غرب، تجدد و انقلاب فکری و اصلاح ساختار قدرت شناخته می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

" Iranian nationalism" and "political modernization" in iranian newspaper

نویسندگان [English]

  • vahid aghdasi 1
  • hadi khaniki 2

1 khorasan newspaper

2 professor

چکیده [English]

Mohammad Taqi Bahar (Malek o-Sho’ara), journalist, scholar, literary figure, and politician, is a prominent figure in the contemporary history of Iran. By publishing Nobahar newspaper he managed to have a significant impact on the social and political movements of his time. This research conducts a discourse analysis study on his editorials during the tripartite eras of the publication of Nobahar (Iranian Constitutional Revolution, Reza Shah’s reign, and the aftermaths of the Anglo-Soviet invasion of Iran). According to the findings of this study the two main discourses present in his articles are “Iranian nationalism” and “political modernization”. Furthermore, the results show that the discourse of “Iranian nationalism” is marked by components such as historical glory, independence, and hatred and aversion towards aliens; and the discourse of “political modernization” is identified through an interest in the components of Western civilization, modernity, intellectual revolution and reforming the power structure.
Key words:
Iranian nationalism, political modernization, Nobahar, Malek o-Sho’ara Bahar, discourse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Nationalism
  • Political Modernization
  • Nobahar
  • Malek o-Sho’ara Bahar
  • Discourse