نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران

2 گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به مطالعه انگاره‌های ذهنی شخصی بسیج و خویشتن انجمن اسلامی پرداخته است. افراد اغلب دیگران را براساس انگاره‌هایی که در ذهنشان از دیگری وجود دارد، درک می‌کنند و بر همین اساس سعی می‌کنند با دیگران ارتباط برقرار کنند. بر اساس نظریه نیشیدا، انگاره‌های ذهنی مجموعه‌ای از تجربیات گذشته هستند که در گروه‌های دانشی مرتبط دسته بندی شده‌اند و برای راهنمایی رفتارهای ما در موقعیت‌های آشنا به کار می‌روند. رویکرد روشی ،کیفی است و در مجموع با 46 نفر از اعضای تشکل‌ها مصاحبه نیمه ساخت‌یافته انجام شده است و در نهایت انگاره‌های ذهنی شخصی بسیج و انگاره‌های خویشتن انجمن اسلامی، با یکدیگر مقایسه شده‌است . با استفاده از تحلیل مضمون داده‌ها، پنج انگاره ذهنی شخصی اعضای بسیج نسبت به اعضای انجمن شناسایی شد، که شامل «مخالفت‌ورزی»، «تجدد‌گرایی»، «نسبی‌گرایی اخلاقی»، «سطحی‌گرایی» و « مطلق‌گرایی» است. از میان این مضامین دو مضمون تکثر‌گرایی و روشنفکری دینی که ذیل مضمون «تجدد‌گرایی» تعریف شده‌اند از مضامینی است که انگاره‌های خویشتن اعضای انجمن نسبت به خودشان هست و تحت عنوان انگاره‌های مشابه نام‌گذاری شده است. هم‌چنین مضمون تناقض و روابط آزاد، از مضامین خود انگاره از منظر دیگری هستند که با انگاره شخصی اعضای بسیج مشابهت دارد. انگاره‌های دیگر خویشتن انجمن از منظر خود شامل هویت سیال، التزام به ولایت فقیه، دین‌داری_ دین داری ضعیف است. آن ها به مضمون هویت سیال به عنوان یک خودانگاره اشاره می‌کنند در حالی که اعضای بسیج مضمون هویت سلبی را بعنوان یک انگاره شخصی در مورد آن‌ها بیان می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The qualitative Study of self- Schemata and personal-schemata between two Student's Organizations: student Basij and Islamic Association in The University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Saied Reza Amreli 1
  • mansoureh Hajjari 2

1 Prof. of Communications and American Studies – University of Tehran

2 Master's degree of communication sciences Faculty of social sciences, University of Tehran

چکیده [English]

This article studies The Personal Schemata of the student Basij and self-schemata of Islamic Association. People often perceive others based on the schemata which exists from others in their memory, and try to communicate with others on this basis. According to Nishida's theory, schemata's is a collection of past experiences that are categorized in relevant knowledge groups and used to guide our behaviors in familiar situations. According to this definition, personal and self-schemata are two of the types of schemata's. The method approach in this study is a qualitative approach, Semi-structured interview was conducted between 46 active members of these groups. Data analysis has been carried‌ out in the form of thematic analysis.
Using the data analysis, the five personalized of the members of the Basij were identified, which included "opposition", "modernism", "moral relativism", "superficiality" and " Absoluteism. " Among these themes, the two sub‌ -themes of pluralism and religious intellectualism, defined below as "modernism", are themes that are self-referential to the members of the Islamic association and are named as "similar schemata" . the themes of paradox and free relations are two of the themes of the schemata from another perspective, which are similar to that of the self schemata of the Basij members.The self-concept of the Islamic association from its point of view, including fluid identity, commitment to velayat-e faqih and religious.Also they refer to the concept of fluid identity as a self-schema, while the Basij members express the Lack of identity as a personal schema about them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : schemata
  • personal schematas
  • self schematas

 

 

 

 

Bennett, M. J. (1986)." A developmental approach to training for intercultural sensitivity", International Journal of Intercultural Relations, Volum 10. No.2. PP:179–196.

 

 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). ­"Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, Volum 3.No.2. PP: 77-101.

 

 

Brewer, M. B. (1997)." The social psychology of intergroup relations: Can research inform practice?", Journal of Social Issues, Volum 53.No.1.PP: 197-211.

 

Hammer, M. R. Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). "Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory", International Journal of Intercultural Relations, Volum 27.No. 4. PP:421-443.

 

 

 

 

 

 Nishida, H. (1999)." A cognitive approach to intercultural communication based on schema theory", International Journal of Intercultural Relations,Volum 23.No.5. PP: 753-777.

 

Polit, D. F., & Hungler, B. (1992). "Nursing research. Dimensions of Critical Care Nursing", Volum11.No.1.PP: 63.

Reber, A. S., &  Reber.E.S (2001). The Penguin dictionary of psychology, (3rd ed.). London: Penguin Books

 

 

Sharifian, F., &Jamarani, M. (2011). "Cultural schemas in intercultural communication: A study of the Persian cultural schema of sharmandegi “being ashamed", Intercultural Pragmatics, Volum 8.No.2.

 

Taylor, S. E., & Crocker, J. (1981). "Schematic bases of social information processing", In E. T. Higgins, C. P. Herman & M. P. Zanna (Eds.), Social cogni- tion: the Ontario symposium .Volum 1.PP: 89–134. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum                           

 

Turner, J. C. (1987). Rediscovering the social group, Oxford, UK: Basil Blackwell.