نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران

2 گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به مطالعه انگاره‌های ذهنی شخصی بسیج و خویشتن انجمن اسلامی پرداخته است. افراد اغلب دیگران را براساس انگاره‌هایی که در ذهنشان از دیگری وجود دارد، درک می‌کنند و بر همین اساس سعی می‌کنند با دیگران ارتباط برقرار کنند. بر اساس نظریه نیشیدا، انگاره‌های ذهنی مجموعه‌ای از تجربیات گذشته هستند که در گروه‌های دانشی مرتبط دسته بندی شده‌اند و برای راهنمایی رفتارهای ما در موقعیت‌های آشنا به کار می‌روند. رویکرد روشی ،کیفی است و در مجموع با 46 نفر از اعضای تشکل‌ها مصاحبه نیمه ساخت‌یافته انجام شده است و در نهایت انگاره‌های ذهنی شخصی بسیج و انگاره‌های خویشتن انجمن اسلامی، با یکدیگر مقایسه شده‌است . با استفاده از تحلیل مضمون داده‌ها، پنج انگاره ذهنی شخصی اعضای بسیج نسبت به اعضای انجمن شناسایی شد، که شامل «مخالفت‌ورزی»، «تجدد‌گرایی»، «نسبی‌گرایی اخلاقی»، «سطحی‌گرایی» و « مطلق‌گرایی» است. از میان این مضامین دو مضمون تکثر‌گرایی و روشنفکری دینی که ذیل مضمون «تجدد‌گرایی» تعریف شده‌اند از مضامینی است که انگاره‌های خویشتن اعضای انجمن نسبت به خودشان هست و تحت عنوان انگاره‌های مشابه نام‌گذاری شده است. هم‌چنین مضمون تناقض و روابط آزاد، از مضامین خود انگاره از منظر دیگری هستند که با انگاره شخصی اعضای بسیج مشابهت دارد. انگاره‌های دیگر خویشتن انجمن از منظر خود شامل هویت سیال، التزام به ولایت فقیه، دین‌داری_ دین داری ضعیف است. آن ها به مضمون هویت سیال به عنوان یک خودانگاره اشاره می‌کنند در حالی که اعضای بسیج مضمون هویت سلبی را بعنوان یک انگاره شخصی در مورد آن‌ها بیان می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

 

 

 

 

Bennett, M. J. (1986)." A developmental approach to training for intercultural sensitivity", International Journal of Intercultural Relations, Volum 10. No.2. PP:179–196.

 

 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). ­"Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, Volum 3.No.2. PP: 77-101.

 

 

Brewer, M. B. (1997)." The social psychology of intergroup relations: Can research inform practice?", Journal of Social Issues, Volum 53.No.1.PP: 197-211.

 

Hammer, M. R. Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). "Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory", International Journal of Intercultural Relations, Volum 27.No. 4. PP:421-443.

 

 

 

 

 

 Nishida, H. (1999)." A cognitive approach to intercultural communication based on schema theory", International Journal of Intercultural Relations,Volum 23.No.5. PP: 753-777.

 

Polit, D. F., & Hungler, B. (1992). "Nursing research. Dimensions of Critical Care Nursing", Volum11.No.1.PP: 63.

Reber, A. S., &  Reber.E.S (2001). The Penguin dictionary of psychology, (3rd ed.). London: Penguin Books

 

 

Sharifian, F., &Jamarani, M. (2011). "Cultural schemas in intercultural communication: A study of the Persian cultural schema of sharmandegi “being ashamed", Intercultural Pragmatics, Volum 8.No.2.

 

Taylor, S. E., & Crocker, J. (1981). "Schematic bases of social information processing", In E. T. Higgins, C. P. Herman & M. P. Zanna (Eds.), Social cogni- tion: the Ontario symposium .Volum 1.PP: 89–134. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum                           

 

Turner, J. C. (1987). Rediscovering the social group, Oxford, UK: Basil Blackwell.