فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان

2 دانشیار مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

4 دانشیار مدیریت رفتار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان

چکیده

محققین زیادی بر اهمیت ارتباطات سازمانی تاکید داشته اند و این مفهوم در حوزه های مختلف بررسی شده است؛ اما در سال های اخیر، ظهور و افزایش علاقه مندی به شبکه های اجتماعی، ارتباطات سازمانی را به عرصه جدیدی وارد نموده است. در مطالعه حاضر با تمرکز به نقش شبکه های اجتماعی در برهم زدن ارتباطات سنتی در سازمان های دولتی، مدلی در زمینه مدیریت ارتباطات ارائه شده است. نخست با نمونه گیری نظری، مصاحبه های فردی انجام شد. مصاحبه ها به روش تحلیل تم به کمک نرم افزار مکس کیو دی ای تحلیل شد. شش متغیر، ارتباطات سازمانی اثربخش، سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی، تقویت ارتباطات گروهی، تقویت ارتباطات بین فردی و اختلال در ارتباطات احصا گردید که جمعا 25 بُعد به دست آمد؛ سپس به کمک خبرگان به روش دلفی مدل طرح گردید. این مدل نه تنها مبنایی برای شناخت ارتباطات و مدیریت ارتباطات مبتنی بر رسانه است بلکه تا حد زیادی در ساخت نرم افزارهای ارتباطی داخلی سازمان ها یاری می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting and explaining organizational communication management model in the context of social networks

نویسندگان [English]

  • farnaz roozban 1
  • hosein damghanian 2
  • Ali Akbar Farhangi 3
  • abbas ali rastgar 4

1 Ph.D candidate in management semnan university

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

3 Proffesor in communication, Islamic Azad University, Science and Research branch

4 Associate proffesor in organizational behavior, Semnan University

چکیده [English]

Many researchers have emphasised the importance of organizational communication, and this concept in various fields has been studied. In recent years, by the advent and increasing interest in social networks, corporate communication into a new realm entered but in studies and particularly in our country has been less studied. In this article, a model for communicational management has been presented focusing on the role of social networks in disrupting traditional organizational communication in governmental organizations. First, individual interviews were conducted with theoretical sampling. The results of the interviews were analyzed using the theme analysis method by MAXQDA software. Six variable were specified: effective organizational communication, cognitive capital, communication capital, reinforcement of group communication, reinforcement of interpersonal communication, and communication disturbance.25 dimensions were obtained; then, with the help of experts in a Delphi approach, the model was designed.
This model is not only the basis for understanding communication management and media-based communication, but also greatly contributing to the organization's internal communication software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational communication management
  • Social networks
  • Intra-organizational communication
  • governmental organizations

اکبری، محسن؛ قیاسی، رضا؛ آل طه، سید حسن؛ هوشمند چایجانی، میلاد؛ آهی، پرویز؛ (1395)، بررسی تاثیر استفاده ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی بر امنیت اجتماعی با تعدیل گری درگیری ذهنی کاربران،پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم، شماره 1 ، ص از 65 تا 84.

امین شایان جهرمی، شاپور؛ احمدی، عباداله؛ باقری، کمال، (1393)، رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان، رهیافتینودرمدیریتآموزشی، سال پنجم، شماره 3، از 163 تا 176.

برات دستجردی، نگین؛ عرفان،آرزو؛ (1391)، بررسی عوامل مؤثر در گرایش به ازدواج اینترنتی در بین دانشجویان (با رویکرد آسیب شناسانه به ازدواج اینترنتی)، رسانه و فرهنگ، شماره 4، از 65 تا 82.

پایگاه خبری خبر آنلاین، خبر 8 خرداد (1394)،ict/communication http://www.khabaronline.ir/detail/

جلالی، رستم،1391، تحقیقات کیفی در علوم سلامت، نمونه گیری در پژوهش های کیفی، دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 310 تا صفحه 320 .

چکیده یافته های طرح آمارگیری گذران وقت در نقاط شهری، (1393)، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران http://www.amar.org.ir/

حکیم آراء، محمد علی ؛ شهیر، احسان؛ روشن دل اربطانی، طاهر؛ (1392)، عوامل مؤثر بر جذب کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی مجازی خارجی (مطالعه ی موردی کاربران شبکه ی اجتماعی فیس بوک)، امنیت ملی، سال سوم - شماره 9، از 139 تا 160.

خوش هیکل، مسعود؛ نظافتی نوید؛ (1393)، شناسایی و انتخاب مناسب‌ترین رسانه‌های اجتماعی برای توسعۀ سیستم‌های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان(پیمایشی در بانک ملی ایران)، مدیریت فناوری اطلاعات ، دوره ی 6 - شماره 4 ، از 607 تا 628

سپهری، محمدمهدی؛ ریاحی،آسیه، (1389)، کاربست تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان، سیاست علم و فناوری ، سال سوم، شماره 2، از 81 تا 94.

رحمان زاده، سید علی، (1389)، رکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 1، شماره 1، صفحه 49-78

رسولی، محمد رضا؛غفوریان تبریزی، آزاده، (1395)، بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش های اجتماعی جهان، علوم خبری،  شماره 17، از 10 تا 27

رضاییان, علی؛ (1376)، مدیریت رفتار سازمانی(مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

طیبی، سیدکمیل؛ جباری، امیر؛ شاطری، محمد رضا؛ کوچک زاده، میثم؛ (1386)، بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت بر جریان صادرات (مطالعه تجربی 8 کشور منتخب عضو اتحاد "آسه آن + 3" و ایران)، پژوهش‌های اقتصادی ایران ، شماره 33 ، از 105 تا 128.

ملکیان، نازنین؛ علی پور، رضا، (1391)، نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی، مطالعات رسانه ای، سال هفتم، شماره 18، ص از 101 تا 112.

نوابخش، فرزاد؛ خادم،رسول؛ آرام،هاشم؛(1392)، اینترنت و هویت اجتماعی،  مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره ، 2،از 37 تا 54.