نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

روزنامه نگار

چکیده

فاطمی روزنامه‌نگار، در دورانی که هنوز بسیاری از مدیران روزنامه‌ها با قواعد حرفه‌ای کار آشنا نبودند ، باختر امروز را به عنوان موثر ترین روزنامه ایران در خلال سالهای 1328 تا 1332 منتشر کرد و میان گرایش های سیاسی تاثیر گذار و اصول حرفه ای روزنامه نگاری پیوند نزدیکی را به وجود آورد .
همین موضوع ،مساله این پژوهش است ، به این معنا که چگونه در باختر امروز از شکاف های متعارف میان روزنامه نگاری سیاسی و حرفه ای کاسته شد و فاطمی توانست با وفاداری به اصول حرفه ای روزنامه نگاری ،مشی انتقادی این روزنامه را در درون دولت سازمان و سامان بدهد .
در واقع نقش های متفاوت" فاطمی روزنامه نگار" با "فاطمی دولتمرد"در باختر امروز ،مساله این پژوهش است که که برای پاسخگویی به آن بهره گیری از روش تاریخی و مصاحبه و تحلیل محتوا ومصاحبه عمقی با بازماندگان این روزنامه ،تحلیل محتوا سرمقاله های فاطمی در سال 1328 و 1332 پرداخته شده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که دکتر حسین فاطمی به عنوان نخستین دانش اموخته ایرانی در دوره دکتری روزنامه نگاری توانسته است "روزنامه نگاری سیاسی "را به اصول حرفه ای روزنامه نگاری نزدیک کند .
تحلیل محتوای 32 اثر دکتر فاطمی در سال 28 به عنوان یک روزنامه نگار بدون مقام سیاسی و 13 اثر در سال 32 به عنوان وزیر امور خارجه ای که روزنامه نگار نیز هست ،مورد تحلیل محتوا قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Professional and political journalism According to the theory in the “Bakhtar e Emrooz” Newspaper

نویسنده [English]

  • masoumeh sotoodeh

journalist

چکیده [English]

Hossein Fatemi is dressed in a person’s unique in our history. His dedication and efforts to nationalize the oil industry and placed him next to the Mosadegh made the aims of Jebgeye Meli. But few people consider the role of Fatemi as a journalist.
Bakhtare Emrooz played a big role in success of Mosadegh’s government and parliments in the nationalizing the oil industry , Bakhtare Emrooz was a great enemy to both the regime and British government. This trend made the British politicians to complain against this newspaper to International communities.
Con secutiv successes in Mosadegh’s government and defense of the righ of the Iranianpeople,was indented to Fatamis’ works which was facilitated through the lines of this newspaper. He could have on public opinion, makes it possible to appreciate Fatemi because familiar him to the power of advertising.
Fatemi as first learned to work with the principles of professional journalism, put the top of his newspaper . Bakhtare Emrooz introduced the golden seven principles that it has always stressed and never ignore them.The background of this newspaper was the prominent ideas of a manager that thought to convert his newspaper to Lomond not a location for political trade-offs.
This survey assign to the difference between Fatemi as a journalist and Fatemi as a politican . I did this survey by content analysis of the leading of Fatemi’s articles between 1949and 1953.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatemi
  • Bakhtare Emrooz
  • Professional Journalism
  • Political Journalism