نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 همکار پژوهش/ پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

3 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

خبرگزاری‌ها یکی از منابع دریافت اطلاعات و اخبار سلامت در کشور ما به شمار می‌روند. با این حال مطالعه‌ای که موضوع ارتباطات سلامت را در این رسانه بررسی کرده باشد، کمتر دیده شده است. «ارتباطات سلامت» هنر و تکنیک اطلاع‌رسانی، تأثیر و ترغیب افراد، نهادها و مخاطبان عمومی در مورد موضوعات مهم سلامت‌محور است. این مقاله با هدف شناخت رویکرد سه خبرگزاری ایسنا، مهر و تسنیم در پرداختن به موضوع «ارتقای سلامت» و «شناخت قالب پیام‌های سلامت» در پوشش موضوعات سلامت ‌محور تدوین شده است. برای مطالعه از نظریه‌های برجسته‌سازی، چارچوب‌بندی و الگوی ارتقای سلامت تانهیل که محدودههای ارتقای سلامت را به تصویر می‌کشد با روش تحلیل محتوای مقوله‌ای استفاده شد و 507 مطلب سلامت‌محور خبرگزاری‌های مورد بررسی طی بازه زمانی اردیبهشت 1393 تا شهریور1394 بررسی شد. یافته‌ها نشان داد از میان موضوعات مختلف سلامت، خبرگزاری‌ها موضوع «منافع مرتبط با سلامت مثل تغذیه مناسب، ورزش و واکسیانسیون و ..» را با 9/18 درصد مورد توجه قرار داده‌اند. حفاظت از سلامت در رخبرگزاری‌ها در قالب سه موضوع «سیاست‌های حامی سلامت»، «کنترل‌های قانونی و حقوقی» و «سیاست‌های بازدارنده یا محدودکننده اقدام ناسالم» بررسی شدند که حمایت خبرگزاری‌ها از سلامت با 6/70 درصد در قالب «سیاست‌های حامی سلامت» مشاهده شد و کمتر دو موضوع دیگر را مورد توجه قرار داده‌اند. خبرگزاری‌ها بر پیشگیری اولیه تأکید کرده‌‌اند که با 83 درصد خود را نشان داده و در صورت‌بندی پیام‌های سلامت بیشتر از جاذبه‌های مثبت پیام استفاده کرده‌اند که با فراوانی 4/32 درصد دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

study on health promotion news coverage in ISNA, TASNIM AND MEHR news agencies

نویسندگان [English]

  • soraya ahmadi 1
  • fariba Almotahari 2
  • mansoor saei 3

1 Institute of Humanities and Social Studies (ACECR)

2 Research fellow/Institute for Environment and Sustainable Development

3 Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

News agencies are one of the sources of information and health news in our country. However, the study that examined the issue of health communication in this media has been less widely seen. "Health Communication" is the art of information technology, the impact and encouragement of individuals, institutions and public audiences on important health topics. This article aims to understand the approach of three news agencies ISNA, TASNIM and MEHR in addressing the issue of "promoting health" and "understanding the format of health messages" in the coverage of health-related topics. For studying, the framework for framing theory and the Tannahill Health Promotion Model, which depicts the areas of health promotion, and content analysis method were used. 507 items were investigated during the period from May to August 2014. The findings showed that among the various health topics, news agencies considered "health-related benefits, such as proper nutrition, exercise, and vaccination," with 18.9%. Supporting health in the media in the form of three themes: "health policies", "legal and legal controls" and "restrictive or unwanted policies of unhealthy actions" were investigated, which supports health agencies with 70.6% in the form of "health supportive policies". They considered less than two other issues. Aggregates have highlighted early prevention, with 83 percent showing. News agencies have used more positive messages in the formulation of health messages, with a frequency of 32.4%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Communication
  • Health promotion
  • thinning pattern
  • Agenda setting
  • Framing