نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و عضو هیات علمی واحد علوم تحقیقات

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدیر گروه ارتباطات

چکیده

توسعه اقتصادی نیازمند ظرفیت سازی، و سرمایه گذاری خارجی یکی از ظرفیت های پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است. دولت ها برای جبران عقب ماندگی، رونق کسب و کار، بهره گیری از مزیت های نسبی، برای جذب سرمایه های خارجی تدابیری اتخاذ می کنند. همچنین برای بسترسازی توسعه ملی، همه نهادها از جمله رسانه ملی در این زمینه نقش بر جسته ای دارند.
هدف پژوهش، تجزیه و تحلیل نقش رسانه ملی در این عرصه و ارائه راهکارهای مناسب است. به این منظور با بکارگیری روش بنیانی و مصاحبه با استادان اقتصاد، علوم ارتباطات و مقامات دولتی و رسانه، مدلِ عوامل رسانه ای موثر بر جلب سرمایه گذاران خارجی بدست آمد.
ارزیابی نتایج مدل نهایی پارادایمی عوامل رسانه ای نشان می دهد: رسانه ملی به دلیل فقدان تعامل تخصصی با دولت، ترسیم نکردن چشم انداز سرمایه گذاری، فقدان پیوست رسانه ای دولت، مطالبه گری و جهت دهی و نیز فقدان نیروهای متخصص اقتصادی نتوانسته است، نقش دیپلماسی رسانه ای را در جلب سرمایه گذاران خارجی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of how to attract foreign investment from the perspective of experts according to the role of media diplomacy

نویسندگان [English]

  • ghasem Rohollahzade Andevari 1
  • mostafa Azkia 2
  • mohamma dadgaran 3

1 student

2 Professor

3 Associate Professor

چکیده [English]

Economic development requires capacity building, and foreign investment is one of the capacities of linking the domestic economy with the global economy. Governments take measures to attract foreign investment to offset the backwardness, business prosperity, and the enjoyment of comparative advantages. Also, in order to establish national development, all institutions, including national media, have a role to play in this regard.
The purpose of the research is to analyze the role of the national media in this field and provide appropriate solutions. To this end, using the basic methodology and interviewing the professors of economics, communications science and government officials and the media, the model of media factors effective on attracting foreign investors was obtained.
The evaluation of the results of the final model of the paradigm of media factors shows that national media has failed to play the role of the national media due to the lack of specialized interaction with the government, the lack of a vision of investment, the lack of government media attachment, the demand and direction, and the lack of specialized economic forces. Media diplomacy will play in attracting foreign investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Development"
  • "Investment"
  • "Media"
  • "Diplomacy"
  • "Role"