نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه علوم ارتباطات اجتماعی عضو هیات علمی واحد تهران شمال، ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران ،تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی, تهران, ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نظر اهداف، کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمره پژوهش‌های کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره‌گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی «ون منن» در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه از پدیده فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه‌های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده بر فرهنگ سیاسی دانشجویان است. میدان مطالعه تحقیق شامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران است. داده های این پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه عمیق با 21 نفر گردآوری و با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسانه ون منن تحلیل شده است. پس از تجزیه و تحلیل دادهها مضمونهای اصلی و چندین مضمون فرعی بدست آمد که در مجموع نتایج نشان داد که نقش روشنفکران به مثابه افراد آگاه وجدان بیدار جامعه، چه در نهادهای مدنی و سازمان‌های اجتماعی غیرسیاسی و چه در حالت متعلق بودن به احزاب و تشکل‌های سیاسی، بصورت عمومی به مثابه افراد متعلق به یک قشر اجتماعی به شکلی از اشکال تا حدودی بر فرهنگ سیاسی جامعه اثرگذار بوده و در پویایی و بیداری شعور اجتماعی و سیاسی دانشجویان نهایتاً در شکل گیری تفکر و احساسی ملی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the Social and Cultural Activities of Intellectuals in Virtual Social Networks and Their Impact on Students' Political Culture (Phenomenological Study)

نویسندگان [English]

  • Mohammadraza Anvari 1
  • Seyed ALi Rahmanzadeh 2
  • Mohammad Bagher Tajeddin 3
  • sarvenaz torbati 4

1 PhD student in Communication Sciences at Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant professor,Department of social communication sciences,Islamic Azad university,

3 . Assistant Professor at Department of Social Sciences, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Social Communication University, East Tehran Branch, Eslamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study in terms of goals, is applicable, in terms of nature and type of study among qualitative research and among interpretative using the phenomenological research strategy of “Van Mennen”, we seek to explain the essence of experience through the phenomenon of social and cultural activities of intellectuals in virtual social networks and the deep understanding of this phenomenon on students ' political culture. The research study field included students from the Tehran Science and Research Branch. The data of this research were collected through purposeful sampling and in-depth interview with 21 people and analyzed using Van Mennan's phenomenological analysis method. After analyzing the data, the main themes and several sub-themes were obtained, which in total showed that the role of intellectuals as knowledgeable people in society , whether in civil institutions and social organizations , and in the state of belonging to parties and political parties , has been publicly affecting the political culture of society in a form of forms and in the social and social sense of students , students are finally involved in the formation of a national emotional and emotional state .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • Intellectuals
  • virtual social networks