فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه‌ صنعت توریسم در استان اردبیل پرداخته است. این تحقیق به روش‌ پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی گردشگران وارد شده به استان اردبیل در سال 1395 است و با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه آماری، تعداد نمونه آماری براساس فرمول حجم نمونه برای جامعه نامحدود به تعداد 246 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده مشخص شده است. نتایج فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین نمایش مستقیم جاذبه های گردشگری، محتوای تبلیغات تلویزیونی، وضعیت گویندگی تبلیغات، تائید عمومی تبلیغات تلویزیونی، عنصر زمان تبلیغات تلویزیونی، کارکردهای تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابراین تبلیغات مناسب تلویزیونی در خصوص جاذبه های توریستی استان اردبیل می تواند صنعت توریسم این استان را به سمت رونق هدایت می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between TV Advertisements with Attraction and Tourism Industry Development in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • mohammad haml abadi 2

1 faculty member

2 department of communications

چکیده [English]

the present study investigated the relationship between television advertising to attract and develop the tourism industry in the province of Ardabil.this study was conducted to survey and questionnaire. the study consisted of all the tourists enter the province of Ardabil in 1395. of being determined according to population size,sample size on the basis of a sample of 246 individuals for unlimited society is marked by simple random sampling.the result of analyzing research assumptions in the pearson correlation and regression model shows that there is a direct relation between television advertising and attracting and developing tourism industry in the province of Ardabil.findings of this study shows that the direct view of tourist attraction,the content of television advertising,television advertising announcers,public approval television advertising,television advertising time element,the function of television advertising to attract and develop the tourism industry in the province of Ardabil there are direct interface.Conclusion: the result shows relevant advertise on television abot the tourist attraction of Ardabil province,the province's tourism industry will lead to prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television Advertising
  • tourist attraction
  • Tourism
  • Ardabil