نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه‌ صنعت توریسم در استان اردبیل پرداخته است. این تحقیق به روش‌ پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی گردشگران وارد شده به استان اردبیل در سال 1395 است و با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه آماری، تعداد نمونه آماری براساس فرمول حجم نمونه برای جامعه نامحدود به تعداد 246 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده مشخص شده است. نتایج فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین نمایش مستقیم جاذبه های گردشگری، محتوای تبلیغات تلویزیونی، وضعیت گویندگی تبلیغات، تائید عمومی تبلیغات تلویزیونی، عنصر زمان تبلیغات تلویزیونی، کارکردهای تبلیغات تلویزیونی با جذب و توسعه صنعت توریسم در استان اردبیل رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابراین تبلیغات مناسب تلویزیونی در خصوص جاذبه های توریستی استان اردبیل می تواند صنعت توریسم این استان را به سمت رونق هدایت می کند.

کلیدواژه‌ها