نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران

3 پژوهشگاه فرهنگ، هنر، ارتباطات

چکیده

 بررسیِ نظرات گروهی از نخبگان حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی نشان می‌دهد نوعی ابهام و عدم‌شفافیت در شناساییِ چالش‌های فرهنگیِ جامعه، چگونگی فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی و نقش دولت در این فرایند وجود دارد؛ این ابهام و عدم‌شفافیت خود را در محتوای سیاست‌ها، انتظارات از آن‌ها و نتایج‌شان نشان می‌دهد؛ واقعیتی که حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی را در معرضِ تحولات و نزاع‌های سیاسی و ناهمسویی‌ها در اجرا و ارزیابیِ برنامه‌ها قرار می‌دهد. در این مقاله، ابتدا تفاوت‌های بینِ ابهام و عدم‌شفافیت به‌مثابه انتخابی آگاهانه برای سیاست‌گذاران و ابهام و عدم‌شفافیت درنتیجه شرایط ساختاری شرح داده می‌شود. سپس، پیامدِ این تفاوت‌‌ها از نظر انواع سیاست‌هایی که در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی ایجاد می‌شود و چگونگیِ شکل‌گیریِ عدم‌توافق درباره این سیاست‌ها و مشروعیت و منطقِ انتخابِ آن‌ها به‌بحث گذاشته می‌شود و در نهایت تلاش خواهد شد با ارجاع به یافته‌های پژوهش انجام‌شده و ادبیات نظری موجود، خطوط کلی یک چارچوب نظری برای تحلیلِ عدم‌شفافیت و ابهام در سیاست‌گذاری فرهنگی ترسیم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ambiguity in Iran's Cultural Policy

نویسندگان [English]

  • Pouya Deris 1
  • Arash Nasr Esfahani 2
  • Mohamad Rouzkhosh 3

1 Tehran University

2 Department of Social Studies, Tehran municipality

3 Institute For Culture, Art And Communications

چکیده [English]

Cultural policy is a controversial issue in academic and political sphere in Iran. Based on the findings of this research, it can be claimed that ambiguity is one the key peculiarities of cultural policy as a policy sector in Iran. This ambiguity is expressed in different ways in terms of policy contents, expectations, mechanism and outcomes. This situation makes the policy sector a subject of political conflicts, policy inconsistencies and evaluation challenges. Differences between ambiguity as a consequential effect of the structural characteristics of the policy sector and as a deliberate choice for policy makers are identified. The results of these in terms of the policy forms that are generated for the cultural sector, and the creation of disagreement about these, and about the rationality and legitimacy of cultural policies are discussed. Also, the results of ambiguity in terms of expectations, clarity, implementation effectiveness and the control of policy are taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Cultural Challenge
  • Cultural Policy Making
  • Ambiguity