فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران،ایران

2 گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد تهران مرکز،ایران

3 گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه گرمسار،ایران.

چکیده

مفهوم ارزشها یکی از مهمترین مفاهیم حوزه های مختلف علوم انسانی بخصوص جامعه شناسی است. علیرغم مهم و کلیدی بودن نقش ارزشها در نظریه توافقی و دیگر نظریات جامعه شناسی، گونه بندی مدونی تاکنون بر اساس مکاتب جامعه شناسی به صورت تلفیقی صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق ضمن شناسایی ارزشها اجتماعی، به گونه بندی آن در حوزه عمومی با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد دیالکتیکی می باشد. بدین منظور ارزشهای اجتماعی در هر حوزه بر اساس دیدگاههای اندیشمندان جامعه شناسی در نظریه های توافقی، تضادی،کنش متقابل نمادین، انتخاب عقلانی مورد مطالعه قرار گرفت، مشاهده گردید این دسته بندیها با طبقه بندی ارزشهای شوارتز انطباق زیادی دارد. از این رو گونه بندی انجام شده بر اساس مولفه های دهگانه ارزشی شوارتز یعنی(1-قدرت2- منابع 3-موفقیت4- لذت جوی 5- بر انگیختگی6-خیرخواهی7-سنت 8-همنوایی 9- جهانگرایی10- ایمنی) انجام شد. همچنین مشخص شد گونه های مختلف ارزشی از پنج کنش بنیادین دیگر (1-تامین زیستی2-تایید طلبی3-سلطه4-خودیابی 5-ایمن سازی) تشکیل شده که گرایشهای فردی و جمعی از آن نشات گرفته است. بر اساس اصل دیالکتیک، پدیده های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند حتی در زیر پوسته ارزشهای اجتماعی جمعی و داوطلبانه نیز نوعی تغییر مستمر، ستیزه و تضاد منافع وجود دارد که با مدرنیته شدن و عقلانیت فزاینده بر سرعت تغییر و تنوع آن افزوده شده، یعنی ارزشهای اجتماعی جمعی نیز در سیطره ارزشهای فردی قرار می گیرند . گونه بندی و معرف سازی صورت گرفته در واقع سنجش این تغییرات در عرصه عمومی جامعه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The typology of social values in the public sphere

نویسندگان [English]

  • mohammad lakzaee 1
  • Zahra Ghasemi 2
  • Manije Nawydina 3

1 collegian, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

The concept of values is one of the most important concepts of the various disciplines of the humanities, especially sociology. Despite the importance and importance of the role of values in consensus theory and other sociological theories, the codification has so far not been consolidated according to sociology schools.
The purpose of this research is to identify social values in terms of its categorization in the public sphere through a descriptive-analytic method with a dialectical approach.
To this end, social values in each domain were studied based on the views of sociologists in consensus, contradiction, symbolic interaction, rational choice, and it was observed that these categories are consistent with the classification of Schwartz's values. Hence, the categorization is based on the Schwarz value values of the decimal (1) power 2) sources 3) success 4) pleasure 5) arousal 6) benevolence 7) tradition 8-harmony 9) universalism 10) safetyt was also found that different types of value were formed from five other fundamental actions (1-Bio-supply2-Verification-3-Domination-Incitement-5-Immunization), with individual and collective trends
.According to the principle of dialectic, social phenomena are constantly changing. Even under the shell of social and voluntary social values, there is also a kind of continuous change, conflict and conflict of interests which, with modernization and increasing rationality, accelerates its change and diversity.
Collective social values are also in the control of individual values. Categorizing and introducing will actually measure these changes in the general public

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Values
  • Public Sphere
  • Dialectics
  • individual values
  • collective values