نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 مدیر گروه مشاوره و فلسفه تعلیم تربیت،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران،ایران

10.22034/jcsc.2020.93104.1707

چکیده

در اغلب جوامع چند قومی مسایل قومی اگر مساله اول آن جوامع نباشند، حتما یکی از دغدغه‌های آن نظام اجتماعی به شمار می رود. بر همین اساس این پژوهش با هدف مطالعه کیفی به برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی می پردازد. روش این پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری و داده‌های کیفی به منظور کشف مدلی برای تبیین بحران هویتی و قومیتی در کردستان جمع آوری شده است. به طور کلی می‌توان گفت نظرات کارشناسی اساتید، خبرگان و کارشناسان سنندجی بهترین راهبرد برای تبیین بحران هویتی و قومیتی در کردستان هستند. تحلیل نتایج 15 مصاحبه عمیق بر اساس سه مرحله کدگذاری با بیش از 304 گزاره معنادار، 270 مفهوم و 22 مقولۀ فرعی و 9 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد. 9 مقوله به دست آمده شامل؛ نادیده‌انگاری اقوام، خلأ قانونی، ضعف ‌نهادی، بی‌عدالتی، سیاسی‌انگاری، سوءمدیریت مسایل قومی، امحای هویتی اقوام، تجزیه طلبی و رخ‌نمایی هویت قومی است که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته به نام «نادیده‌انگاری قانونی اقوام در یک ضعف نهادی با ترکیب بی عدالتی موجود در بستر سیاسی‌انگاری عامل بحرا‌ن‌های هویتی و قومیتی هستند که با راهبرد امحای هویتی اقوام و سوءمدیریت مسایل قومی به پیامدهایی چون تجزیه طلبی و رخ‌نمایی هویت قومی منجر می‌شود که می‌تواند همه مباحث اساتید، خبرگان و کارشناسان مسایل قومی را در مورد بحران‌های هویتی و قومی در کردستان تحت پوشش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The social construction and personal experience of the Sanandaj citizens of the identity and ethnic crisis

نویسندگان [English]

  • kaveh mohammadi 1
  • zahra ghasemi 2
  • . . 3

1 islamic Azad University Central Tehran Branch IAUCTB

2 .

3 .

چکیده [English]

In most ethnic communities, tribal issues, if not the first issue of societies, is one of the concerns of the social system. Accordingly, this study aims to study the quality of social development and personal experience of Sanandaj citizens of the identity and ethnicity crisis. The method of this qualitative research is based on grounded theory and qualitative data in order to explore a model for explaining identity and ethnic crisis in Kurdistan. In general, expert opinions, experts and experts in Sanandaj are the best strategy for explaining the identity and ethnic crisis in Kurdistan. The analysis of the results of 15 deep interviews was based on three stages of coding with more than 304 meaningful propositions, 270 concepts and 22 sub categories and 9 main categories and one core category. The nine categories included ethnic disregard, legal vacuum, institutional weakness, injustice, political orientation, ethnic cleansing, ethnic identity isolation, separatism, and ethnic identity, which, with more abstraction of these categories in the selective coding process, is a core category The name "The legal ignorance of relatives in an institutional weakness combining injustice in the context of political orientation is the cause of identity and ethnic crises that lead to ethnic cleansing and mismanagement of ethnic issues with unpleasant consequences, such as separatism and the appearance of ethnic identity, which can all the topics of professors , Experts and others Arshnasan ethnic issues about identity crises and ethnic Kurdish cover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnicity
  • Identity
  • Ethnic Issues
  • Identity Crisis
  • Sanandaj