نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/jcsc.2020.83968.1572

چکیده

پیدایش فناوری‌های جدید ارتباطی، ساختار تعاملات و ارتباطات انسانی را دچار تغییرات بنیادین کرده و با شکل‌دادن نوع جدیدی از تعاملات، ارتباطات انسانی را به فراتر از زمان و مکان گسترش داده است. از جمله این فناوری‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند که امروزه حضور در این‌ فضا و برقراری ارتباطات میان‌فردی از نوع مجازی، به جزیی جدایی‌ناپذیر از زندگی بیشتر انسان‌ها به‌‌ویژه جوانان بدل شده ‌است. مطالعه حاضر قصد دارد رابطه بین هوش ‌اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی را بررسی کند. جامعه آماری تحقیق، 13442‌ دانشجوی در حال تحصیل دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 96-95 می‌باشد که تعداد 375 نفر حجم نمونه بر ‌اساس فرمول کوکران و بر‌ اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های هوش ‌اجتماعی با استفاده از پرسشنامه استاندارد ترومسو (2001) و داده‌های نوع ارتباطات مجازی به‌وسیله پرسشنامه محقق‌‌ساخته با احتساب روایی و پایایی جمع‌آوری گردید. برای تحلیل یافته‌ها و تحلیل عاملی اکتشافی از نرم‌افزار 21SPSS و بررسی روابط بین متغیر‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای تایید روابط بین متغیر‌‌ها در قالب مدل اندازه‌گیری از نرم‌‌افزار 21AMOS و معادلات ساختاری استفاده شده‌ است. بر ‌اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، با اطمینان 95 درصد بین متغیر‌های هوش اجتماعی؛ پردازش اطلاعات ‌اجتماعی، آگاهی ‌اجتماعی و مهارت اجتماعی با متغیر نوع ارتباطات مجازی رابطه معنی‌دار از نوع مستقیم و مثبت وجود دارد. بر ‌اساس مدل معادلات ساختاری، متغیر هوش اجتماعی با ضریب تاثیر 64/0 با متغیر نوع ارتباطات مجازی رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Social Intelligence in the Type of Virtual Communication and Providing a Communication Model for Social Network Users

نویسندگان [English]

  • Farzad Soheili 1
  • Nazanin Malekian 2
  • Habib Sabouri Khosroshahi 3
  • Kamran Yazdanbakhsh 4

1 - Ph.D. student , Department of Communication Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty Member, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Psychology, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The emergence of new communication technologies has transformed the structure of interactions and human communications and, by shaping a new kind of interaction, has expanded human communication beyond time and space. Among these new technologies are virtual social networks that today's presence in this space and the interpersonal communication of a virtual type has become an inseparable part of the lives of most people, especially young people. The present study intends to examine the relationship between social intelligence and the type of virtual communication of social networking users. The statistical population of the study is 13442 students studying at Razi University of Kermanshah in the academic year of 1995-96. 375 sample volunteers were selected based on Cochran formula and stratified random sampling. Social intelligence data were collected using Trumsu's standard questionnaire (2001) and data type of virtual communication by researcher-made questionnaire, including validity and reliability. To analyze the findings and exploratory factor analysis, SPSS21 software and the relationship between variables were investigated using Pearson correlation coefficient test and for verifying the relationship between variables in the form of a measurement model, AMOS 21 and structural equations. Based on the results of Pearson correlation coefficient, 95% confidence between social intelligence variables, social information processing, social awareness and social skills with variable type of virtual communication have a meaningful direct and positive relationship. Based on the structural equation model, the social intelligence variable with a coefficient of 0.64 has a relation with the type of virtual communication variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social intelligence
  • virtual communication
  • Type of Virtual Communication
  • social network users
  • Social networks