فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، گروه علوم ارتباطات

2 دانشجوی دکتری علامه طباطبائی، گروه علوم ارتباطات

3 دانشگاه علامه طباطبائی- کارشناس ارشد علوم ارتباطات

چکیده

رسانه ها در قالب چارچوب های معین و نیتمند، بازنمایی های خاصی از رخدادها و مخاطرات زیست محیطی نظیر سیل ارائه می دهند. به طور کلی، رسانه ها عرصه های مهمی برای بافت مند کردن و فهم رخدادهای سیل در اختیار می گذارند. پژوهش حاضر با اتکا به رویکرد بازنمایی و همچنین تحلیل نشانه شناسی به بررسی چگونگی چارچوب بندی رخداد سیل در صفحه اول چهار روزنامه سراسری «وطن امروز، ابتکار، آفتاب یزد و ایران» پرداخت. یافته های پژوهش نشان داد که هرچند رخداد سیل به صورت نیروی تباهی آور و تهدید کننده حیات در این روزنامه ها بازنمایی شده است با این حال دو شکل از واکنش «کنشگری و عدم کنشگری» برای یک سوژه گرفتار شده در معرض رخداد سیل به تصویر کشیده شده است. مطابق با یافته‌ها، مقوله «کنشگری» ناظر به آن چارچوب ایدئولوژیکی است که هرچند وجود نوعی مصیبت و ویرانی را پذیرفته، اما با این حال سوژه های استیضاح شده را به یاری ایدئولوژی مردسالارانه به مدیریت، رام کردن و کنترل رخداد سیل فرا می-خواند. علاوه بر این، مقوله «عدم کنشگری» نیز برسازنده معنایی ایدئولوژیک و متعین از سیل است که در پس آن مضمون «تباهی مضاعف» نمایانگر است. با توجه به این یافته ها تباهی حاصل از این رخداد فراتر از توان سوژه درمانده به تصویر درآمده است و از این رو تحمل مسیحاوار رنج و سکوت در برابر چنین تباهی ای یگانه عمل فراگیر فرد زجردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of flood event in the front page of four Iran’s national newspapers

نویسندگان [English]

  • Farid Azizy 1
  • Mohammad Atabak 2
  • Baran Bakhshandeh 3

1 PhD student of communication sciences at Allameh Tabataba’i University

2 PhD student of communication sciences at Allameh Tabataba’i University

3 MA student of communication sciences at Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

The media in the form of definitive and intentional frames represents of environmental events and risks such as floods in a special way. In general, the media provide important areas for textualizing and understanding of flood events. The present study, based on the representation approach, as well as the semiotic analysis, investigated the framing of flood event in the front page four national newspapers of Vatan Emroz, Ebtekar, Aftab Yazd, and Iran. The findings of the research showed that although the flood event has been described as a life-threatening and destructive power in these newspapers, however, there are pictured two forms of the "activism and non-activism" response for a captured subject exposed by the flood event. According to the findings, the category of activism refers to an ideological framework that acknowledging the existence of certain kind of catastrophe and destruction, but however the interpellated subjects call by patriarchal ideology to management, domesticate and control the flood event. In addition, the category of "inactivism" also constitutes an ideological, deterministic meaning of the flood which represent the theme of "double destruction". Based on these findings, the ruin resulting from this event is depicted beyond the power of the helpless subject, and hence the Christlike tolerance of suffering and silence against ruin is only the widespread practice of the suffering person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Framing
  • Semiotics
  • signification
  • flood event