فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجو

چکیده

مطالعات فرهنگی رویکردی نظری نوین در علوم انسانی در خلأ متولد نشده است. این رویکرد همانند هر رویکرد نظری در واقع با بحرانی کردن رویکردهای پیشین خود تلقی‌های نوینی را صورت‌بندی نمود. فرهنگ‌گرایی بریتانیایی نخستین گام‌های شکل‌گیری مطالعات فرهنگی‌ بود. فرهنگ‌گرایی با بحرانی کردن رویکرد نخبه‌گرا حیات جدید خود را صورت‌بندی کرد. پس از تقابل فره‌نگ‌گرایی و نخبه‌گرایی این استوارت‌هال بود که تواسنت با باز تعریف‌ کردن مسائل محوری مطالعات‌فرهنگی حیاتی منسجم به این رویکرد ببخشد.از آنجا که دغدغه اصلی فرهنگ‌گرایی نقد از نخبه‌گرایی بود لذا در صورت‌بندی ایجابی دارای فقدان است و این فقدان‌ رویکردی نوین، به‌مثابه سنتز را ایجاب می‌کند - که همان تلقی‌ها و صورت‌بندی‌های استوارت هال از مطالعات فرهنگی‌ست. استوارت‌ هال با ایجاد دم و دستگاه نظری منسجم همچون چرخه‌ی فرهنگ شیوه‌ی جامعی را برای مطالعه‌ی لایه‌های مختلف فرهنگ و رابطه‌ی فرهنگ و قدرت ارائه داد. همچنین وی با تلفیق رویکردهای فرانسوی در پرداخت به فرهنگ و رویکرد بیرمنگامی گامی بس بلند برای توسعه و گسترش مطالعات فرهنگی بر داشت. به همین دلایل این مقاله در راستای شرح به دست آمدن این جایگاه رفیع توسط استوارت هال مسیر خود را می‌یابد. این مقاله برای ارائه‌ی درکی تاریخ‌مند از سیر پیدایش مطالعات فرهنگی از قرائت مارکس از دیالکتیک هگلی یعنی سه‌گانه‌ی تز آنتی‌تز و سنتز استفاده می‌کند. این مقاله رویکرد نخبه گرا را تز، رویکرد فرهنگ گرا را آنتی تز و رویکرد مطالعات‌فرهنگی مد نظر استوارت‌ هال را سنتز قرار می‌دهد و تقابل‌های آن‌ها را بررسی می‌نمایاند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Historical and Dialectical Study of the Formation of Birmingham Cultural Studies: Cultural Studies as a New Synthesis

نویسندگان [English]

  • nematallah fazeli 1
  • kamran moradi 2

1 Institute of Humanities and Cultural Studies

2 student

چکیده [English]

Cultural Studies A modern theoretical approach to humanities has not been born in the vacuum. This approach, like any theoretical approach, essentially shaped the concept of modernization by criticizing its earlier approaches. British culturalism was the first step in the formation of cultural studies. Culturalization, by criticizing the elitist approach, shaped its new life. Following the contrast between the culturacy and the elitism of this Stewarthal, Trusency would have given this approach a redefinition of the central issues of cohesive cultural studies. Since the main concern of culturalism was to criticize elitism, so, in a positive formulation, there is a lack, and this lack of a new approach, as synthesis Which implies Stuart Hall's conceptions and formations of cultural studies. Stuart Hall presented a comprehensive approach to the study of different layers of culture and the relationship between culture and power, with the creation of a coherent theoretical theory as a culture of culture. By combining French approaches to paying Birmingham's culture and approach, he also made a great contribution to the development of cultural studies. For the same reasons, this article finds its way into the description of the achievement of this privileged position by Stewart Hall. This paper uses the metaphorical approach to the emergence of cultural studies from Marx's recitation of the Hegelian dialectic, the triple antithesis thesis and synthesis. This paper elitistically approaches the thesis of a culture-oriented approach and synthesizes the antithesis and approach of Stuart Hall's cultural studies and examines their contradictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Studies
  • cultural elitism
  • Culturalism
  • Dialectics
  • Stuart Hall