نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jcsc.2020.112687.1974

چکیده

سیاست‌گذاری های حافظه ای واز آن خود کردن میراث فرهنگی درایران مدرن، جزکوششی جهت پیوندمردم/ ملت به گذشته‌ای گزینش شده و ایجاد فراموشی هایی به منظور ایجاد مشروعیت برای حاکمیت/دولت ها نبوده است. از آنجا که هویت کنشگر اجتماعی مدرن با رجوع به گذشته شکل می پذیرد، آفرینش گذشته ای مالامال از اتفاقات گزینش شده تاریخی و یا اعمال سیاست‌های فرهنگی در بهره‌گیری مداوم از رژیم حافظه‌ای بخصوص، به تولید وسواس‌ها و سیاست‌زدگی‌های حافظه‌ای می‌انجامد. کنشگران اجتماعی در بستر سیاست‌های حافظه‌ای با رجوع به ضد حافظه‌ها و ضد روایت‌ها در ایجاد معنی به سوی پیوندی روشن‌تر با گذشته تاریخی‌شان، هویت اجتماعی‌شان و پیگرد آن بازسازی ملی گرایشان، تاثیرات ضدحافظه‌ها و سیاست‌زدگی‌ها را پررنگ می‌نمایند. ممارست در ایجاد حافظه‌های سیاسی که فهمی گسست‌پذیر ازگذشته مشترک را طراحی می کنند خود مولدروان زخم‌های جدیداند. در ایران پسا انقلابی، انقلاب، جنگ ایران-عراق وحافظه عمومی، موجد تعدد روان زخم‌ها و گسست از معنی در فرایند فهم از خود اجتماعی در بستر تاریخ اجتماعی و سیاسی شده است. گسست از معنی در مواجه با تعدد تروماها و خلاء‌های حافظه‌ای، در فرآیند اتفاق تا رخداد، به آوارگی‌های هویتی و شکل‌پذیری ترومای فرهنگی می‌انجامد؛ ترومایی که در اینجا نشات گرفته از گسل‌هایی در فرایندشکل‌گیری خود اجتماعی در تاریخ است؛ فرایندی که کنشگران اجتماعی را در موقعیت حال، دستخوش ناپیوستگی در توالی روایت از خود و ملی گرایی را دچار سردرگمی می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Politics Memory, Culture Trauma Patriotism/ Nationalism in Modern Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Zokaei 1
  • Masiha Vaala 2

1 Allameh tabatabaei

2 Phd candidate Allameh Tabataei University

چکیده [English]

In modern Iran, politics of memory has been one of the most defining factors in shaping patriotism in the reign of Mohammad Reza Shah and nationalism under the Islamic Republic establishment. The politics of memory and appropriation of cultural heritage were nothing but efforts to bond nation with a selective past and to create forgetting to achieve legitimacy for the governments/rules. The memory cumulation and memory voids have situated the selective remembering which has led to politicization of memory and promotion of identity conflicts.
Since the social actors form their modern identities by referring to the past, selective historical events or dominant regimes of memory in reconstruction of their past, develop memory obsessions which made the counter- memories and narratives appeared. The Islamic Revolution itself was a display of people carefully following the anti- memories and traumas established in Pahlavi’s reign. Moreover, traumas in Post- revolution era have resulted in the formation of several traumas and displacements of identities in the social historical context in which the fragments between identity and meaning making flourished. This fragment between identity and meaning making, have led to disbanding of links between historical events which are needed in creating national identity process, this in turn gives birth to cultural trauma. This procedure leaves social actors incohesive in the succession of their narratives of themselves and further nationalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics of memory
  • Cultural memory
  • Remembering
  • forgetting
  • Cultural trauma

 

دسترسی آنلاین http://old. aviny. com/ مرتضی آوینی، آینه جادو، سال انتشار 1378

 روح آلله خمینی، صحیفه نور، جلد20، سال انتشار 1381صفحه 236

 رهبرانقلاب: شهید آوینی می‌گفت، این جوانهای ما به راه‌های آسمان آشناترند تا به راه‌های زمین/حضور رهبرانقلاب در مراسم تشییع شهید آوینی دسترسی آنلاین https://khabarban. com/17988919/